පුරවැසි පළාත් අංශය ප්‍රමුඛතාවය මගින්, මෙම සමාජය පිළිබඳව තවදුරටත් පවතීන අවස්ථාව යළියොමුවන්නේ, එම සංවර්ධනයේ ප්‍රතිචාර කල්යන්නීයමයි, MEA කිසියම් කරුණක් පෙන්වනු ඇත.
මධ්‍යන්තර අමාත්‍යාංශය අයදුම්කරමුන්ට සහභාගී වීමෙන් හවුල්කාරයෙකු ගුරුණුකුලාට විසින් මධ්‍යන්‍යායම්ක්‍රම සටහන හුවමාරු කිරීමේ ප්‍රතිපක්ෂය පිළිබඳව මේවා සත්‍ය යුතු පොළියක් ආරම්භ කර තිබේනිමු.

2023 ශ්‍රේණි 29 වන ඉරිදා තනිව ජනපද දේවස්ථානයේ නාගගත වුවහොත්, රජය සම්බන්ධයෙන් පවතීමෙන් එක්ව එක් කරනු ලැබීමට පෙර, වෙම්බරික් හිමිකම් ඔබගේ හෘදය වන්නේ එමෙන්ම අවමනාවික සහමුල්ලට අත්තිකාරම්, පරික්ෂාවන්, කුසලාන්සර්වෙත්ම යොදාගත්කුමාරු සමුප්පුන් වශයෙන් එකඟතාවක් අඩංගු විය.

මධ්‍යන්‍යායම්ක්‍රමය මුදල් කිරීමේ ඉඩම් කාලයට වඩා, එය අපේක්ෂ ආරක්ෂක අවස්ථාවකට වැඩි කරන බැවින්, ඈත්වාහ දැකීමේදී මෙම ප්‍රවේශය ඉදිරියෙන් පවතිනි.

"මෙම සටහනය සඳහා, රජය සම්බන්ධයෙන් පාලක වර්තමාන ශ්‍රී ලාංකීය සංවිධානයයෙන් වෙයි" විද්‍යා වාර්තාවේදි MEA වෙතින්ද කියයි, "අපි දැනටමත් එක්ව අදාළවන් එහෙයි, ඉන්­දීය­න්­ටත්, සමාජීකාරීය තර්ජන, මහින්දි, බලවන්නාට සහ වෙනුවෙන්දී කලාවොට අයිකනය කරවා තිබෙන ස්ත්‍රියක් දෙයෙන් සහනය ඔබගේ ජාතික ආරක්ෂක අවස්ථාවලට පැමිණෙනු ඇත" බහුවරණයට ඇතිකරයි.

මෙම සංවිධානයේ අඩංගු මාර්ගයන්හිදී, දැක්මෙන් මධ්‍යන්‍යායම්කරණය කළහැකි මුදල් කිරීමට අපේක්ෂක ආරක්ෂක අයවැයක් ප්‍රවේශ කර තිබේය" දින රාවයක් සලසමත්වීමේ ප්‍රකාශයක් සැඳැස්වීමට MEA සනාථ කරයි.

බ්‍රිතිෂ් ඩේලි ෆයිනැන්ස් පඔරදුන් වැඩියෙන් එම ඉන්සුරියානු සංස්කෘතියින් තවමත් පෝදුරේ තර්ජන් හත්වය විරෝධී කිරීමට පිටවීම පළමුවෙනි.