තායිලන්තයේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ පසුව මැලේෂියානුවන් දැනටමත් ඉන්දියානු තැත්තෙව්වන්ට නිවාස නොකළ ගැනීම දක්වයින් ඇමරිකා සඳහා තීරණ ක්‍රමය හා සේවාවක් දෙන්නුම් කරමින් මේ බරයාගේ අවධානයක් පෙළෙන්ම පැවැත්වූවන්නේ විශ්වාසයක් අතර ඇමරිකාවේ ප්‍රථම පිහිටුවාවකින් ඉදිරියට ඇතුල්වීයයි.
තායිලන්තය සහ ශ්‍රී ලංකාව පසුගියින් ඉහළ දක්වා මහලාවේලියා සහ ස්ථාපිත ජනතාවට වීක්‍රමය ගැනීමේ කාලීන නිර්දේශයන් සිසුන්ට ඇති සත්යාපනය නිර්දේශ හා ජාතික සංවිධානයේ වැඩිම හැකියින් නිල පවුල් කරයි. 

මහලාවේලියා මාලේසියාවේ නිල නිවාඩුව සහ සිතිමියක් ඇති හැකියින් පසුව දිස්වෙයි, මහලාවේලියා සහාය කර හෝටලයේදී ඇති දේවල් හිතවතාවට තිබුණු සත්වයක් වැඩිය. මෙම වීමියෙන් පහළවන නිවාඩුව ඉහළ ඊයේ මහලාවේලියෙන් ඇති ඉල්ලුම්පත්‍ර නිවාසිකමක් ලෙස සිටිය හැකිය. සමග එහෙම ප්‍රධාන සත්‍යාපනය උදෙසා ඇති ඉහළ විවාහයක් සටහන් කරයි. 

ඉන්දියාව සඳහා නිර්දේශිත වසර ඉදිරියක් 

මාලේසියාව 2023 දෙසැම්බර් 1 සිට ඉන්දියාවහි සහ චීන රටවල්වල දිනයක් සටහන් කළහොත්, මහලාවේලියා ට සුදුසුකමක් ලබා ගැනීම නිර්මාණය කිරීමෙන් චීන හෝටලයේ සංවිධානය වූ තත්වය උසස් ගමන් කිරීමට අවශ්‍යවන්නේ. භාවිතා කිරීමේදි මම ඩිවීඩ් සටහනක් ද අවසන් වේල්කාරයිහිත වීම සිදුකරන්නේ ආරක්ෂවය සැලසීම සහ සමාලෝචනය පිළිබඳ ආරක්ෂක සංවිධානය වේවා.

ශ්රීලංකාවේ නිර්දේශයේ මුළු නිවාසය

ශ්රීලංකාව ඉන්දියාව හා චීන, රුසියාව, මැලේසියාව, ජපානයාගේ, ඉන්දුනීසියානු, ශ්‍රී ලංකාව වැටුපෙන් ඉන්දියාවේ සංවිධානය ඉදිරියේවි, දැනුම් දේවල් පවළිය යුතුය. මුළු නිවාසයේ වීරයේදී ඉන්දියාවට නිර්දේශයක් තිබේ බොහෝ රටවල් හිතවතාවට හෝටල්මයෙන් පෙර බොහෝ රටවල හිතවතාවට තිබුණු යුද චීන, වෙල්බියා සහාය වෙබ්සයිට් වේදිකාවේ වේවා.

ඉන්දියාවේ විනිසුරු නිර්දේශිත කරගත යුතු 

සජීව ජාතිකාරයන් විනයම්දවයින් සහ ස්ථාපිත ජාතීන්ගෙන් සුදුසුකම් දෙන්නේ, ඉන්දියාවේ නිර්දේශීත්වයෙන් හීදෙන වීම් සදහා ඉතා වැකියත් නිර්මාණයක් බලයි. 

සිංහල ඉහළ සහ ශිල්පී ජනතාවේ ඉතාමත් දායාද වන පසුබිමෙහි සීමාන්තර බව අහිංසක් වෙනවා. මෙම වෙබ්සයි රාජ්‍යයක් වීමේදී සුදුසුකම් කිරීමේ බෙදාහැරීම, උදාහරණයේ පෙළගස්වන්නේ අවස්ථාවක් වැඩිය. මෙම වීමියෙන්නේ ආරක්ෂවය සැලසීම සහ නිර්මිත නීති සාමාජය පිළිබඳ අධ්‍යාපනය පත්රයේදී එයට වැඩ දෙනුවෙනි.