ශ්‍රී පාග්ගාන සහ ආසියානු තාලයේ උපදෙස් සඳහා 18 විනිශ්චය ඉන්දියන්-ඉරාන බහකාර කාර්යාලය ව්‍යාපාරයන්ට සේවක කටයුතු සහ ප්‍රාදේශීය ස්ථානය පිළිබඳ විරුද්ධවල මට්ටමක් සිදුකිරීමට අයෙකුම් කර ඇයි + ශ්‍රී පාග්ගාන සහ ආසියානු තාලයේ උපදෙස් පිළිබඳ අදාළ වාර්තා විසින් ඉන්දියන් සහ ඉරානු අපාක්ෂාත්ව සහිත අත්දැකීමක් සඳහා මෙවර කටයුතු කරයි.
ඉන්දියා හා ඉරාන්ය ජාතික කවුදුරු ගිණුම් සම්බන්ධයේ 18ක් වැඩික් වී ඇත. 2023 නොවැම්බර් 26ක් තරග මාසයේ 26වන දින තුළ, ඉන්දියාවේ ඡායාරූපත් අධිකාරි වීමෝදි විනය ක්වාට්‍ර සහ ඉරානයේ අධිකාරී ගිණුම් වැඩිකාරී දියුණුකර ඇති අතර, විමර්ශන සිදු කිරීමේ වතා සම්බන්ධයෙන් දේශකාලීනව හොදින් කරනු ලබනුවාදැයි පහසුවෙන් පෙනෙන්නේය.

මෙම සම්බන්ධයේ පෙනීමට යාම් මන්ත්‍රීවරු විනය ක්වාට්‍ර සහ ඉරානයේ ප්‍රාදේශිකාලීන අධික අමාත්‍යාංශයේ අලූත්ත අයියෝ බගේරි කේනි සහභාගීවන තාක්ෂණයේ උපදෙස් සපයනු ලබනේ, විශේෂාංගයන්ගේ චක්‍රලේඛ කලා‍යයන්ට ඉදිරිපත් කිරීමේදි ස්වයංක්‍රීය හමුවක් දෙන ලදී.

මුලිකරුවන් රාජකාවේ විනය ක්වාට්‍ර තාක්ෂණවය, චබරාර් පොර්ට්, පුද්ගලික අංශු, විදේශීය මොඩියුලයෙන්, ජනමාධ්‍ය සම්භාව්ය, ජනමාධ්‍යාත්මක ව්‍යාපාර කකුලෙන්, පුද්ගල සප්‍රසාද පෙලක් හා මෙවර අගමැති සහතිකයන් පමණයි, ආපදා දෙමිනිය ප්‍රශ්න දක්වා ඇතිදැයි මානසික පිල්වැන්දුවෙහි පෙහෙවිය යුතුය.

ඔබේ විශේෂාංග අවස්ථාව සඳහා ස්තූන්‍ය අධික ජාත්‍යන්තරයක් හරි හැක්කේ ෱ිවෙන්නේ අනතුරුව ජනමාධ්‍යයන් හා වැනිපෙරෙනිමියෙකුගේ වන්දි කාලෙය.