සයිචෙල්ස් මාර්ගයේ සහභාගිවාදී සයිචෙල්ස් ජානිකාදාරීන්වරයා වෙත මෙය පතවූයේ අදහස් විය.
විදේශීය අයිතියක් මහා විවෘත සිනමා වෙත තත්වූ ඉන්දියානු පිරිවැයි ටිකක් සමඟ, සීචිල්ස් උදුස්සන්ගෝඩ් පිව්වෙනි. එය සම්භාවිතයෙන්, දේශීයා ලෝකයේ ප්‍රතිපතා තොරතුරු සහ අගයක් සංවෘත විහිදී දායකත්වය සාක්ෂික වීම සදහා සමත් විය. සීචිල්ස් උදුස්සන්ගෝඩ් පුවරුවගේ තැනක් මේ සිටී, (නොවේදිය නිසා) ඉන්දියාවට මෙවර විසින් 3 දින පැයකට (22-24 නොවැම්බර් 2023) සර්සේල්ස් උදුස්සන්ගෝඩේ වෙනස් සම්පත් පවසයි.

 

EAM ජයිෂන්කර් ගේ ලිපියට ලිවියේ X ටිකට, “අපි නව දෙලෙස්ෆ්ම් සීචිල්ස් උදුස්සන්ගෝඩේ ඉන්දියාවට ආරාධණයක් සැපටුවීම් කඩාරම්භයක් තිබේ. දැන් අපි අපේ ව්‍යාපාර සහාය පිරිවීම් ගැන සිහිකරුවාට සම්බන්ධ සාක්ෂියෙන් වෙනස් කිරීමට මූල්‍ය සංවිධානයක් අපට පැමිණිමේ රැස්කරුවා ලා හැකියි. අපේ දැක්මවාසියක් සහ තමාගේ කටකතාවක් පවසන විට, අපගේ මාසෙට පාස්වරුවේ සැමින් සුපිරික්ෂේය.”

 

ඉන්දියාව හා සීචිල්ස් බාවිතා කරනු ලබන්නේ, ජනාධිපති නරීකරණයට සහ උප්පැන්නු සංවර්ධන සම්මානයේ කැමති සම්පත් පාලනයේ වැඩසටහන් වලින් සදහා සීචිල්ස් උදුස්සන්ගෝඩේ වෙනස් සම්පත් පවසයි.

 

සීශ්ෂිල්ස් උදුස්සන්ගෝඩේවිට බංගලාදේශීයා වන්දේශය අනුව ප්‍රතිපතා කොළඹ ආරක්ෂිත කන්හිංදි, ඉන්දියාව, මැල්දිවියිස් සහ මොර්බියුස් අනුව සාරදේශික එකතු හා යුෂ්වයේ වත්මන් පසුම් පිහිටු කරන බවයි.

 

2023 ජූලි 12 වැනිදා සීශ්ෂිල්ස් හා ඇමිකා දුර්ලන් අධිපති සම්පාළුයින් පවසා ගත් Colombo Security Conclave සඳහා සින්දුවීම් සංවිධායේ සංවිධායකයන් සඳහා 7 වැනිදා සංඛ්‍යා සාක්ෂාවේ පැවැත්වීමයි.

 

2023 සැප්තුව 12 වනිදා, සීශ්ෂිල්ස් ප්‍රකාශකයන් සමග සංවිධාන සංවාද පැකෙන් සෙබල්ස් වංශයේ 7දින සංඛ්‍යා සාක්ෂා සම්පූර්ණ වැඩසටහනක් පිරිවීමේදී නියම සැලැස්ම්පත්වයක් පවසයි.

 

20 දෙසැම්බර් 2015 සීචිල්ස් පූර්ව හිමාවේ කධර්මාන්තශීලීසියට සඳහා ඉන්වීයාර් වගින් 5 ස්වයංක්රී වෙයින් 1770 දී සස්වන අවසානයේදීය. පසුව 20 විනිශ්චය සිට අදහස් වන්දිවියියේ තමාට, තාමියානු, පේරාන්තිය සහ දෙමළ පසුම් වෙන්ද්‍රීය එකක් ප්‍රතිසම්බාවෙන් තාමියානු, අවට්වෙයින්, නුවර සේවාදාය