9 වැද්ද භූමිකාව සමඟ, ඉන්දියාව සහ ලිතුවේදීයිනියයි සමඟ බලය වන්නේ ආධාර දැකීම වඩාත් ගුණාඟ සහ ලොව හිමිකරුවන් සඳහා වන සම්බන්ධතා කර ඇතැයි වැඩිදුර සාකච්ඡා කළා.
ඉන්දියා සහ ලිතුවේනියානු යන්ත්‍රයේ සඳහා 9වැනි ප්‍රාථමික කවුළුවූ ගෞරවයෙන් එයට කටයුතු කිරීම සඳහා සොයා ගන්නා නිලධාරි සංචාරක විද්‍යාලය (FOC) තැන්පත් කෙරෙයි (2023දෙනෙත් නොවැම්බර් 21ක්). මෙම ස්ථානය අද්දර කොටසක් සහ ව්‍යවහාර් සහතිකව පිරිවැයි, දී ඇතිවීම් මහා සංඝාතීන් සහ සම්බන්ධ විමසුන් තරුණයේ ගමන් හා වියෝජන දෙපාර්ශවේ දුරකතන ව්‍යාපාර සංවිධානය සංසරණ සහාය කිරීමට පුලුවන්.
 
එමෙන්ම මැයින් සඳහා යම් ව්‍යාපාර සහ හිමිකම් සඳහා ළමා හටයේ සම්බන්ධතාවය පැවතීමට සම්බන්ධයෙන් එයමින් ව්‍යාපාර සහ මැයින් ලංකාවේ සමග අ‍යවැය පැවැත්වේ.
 
දේශීය වෙබ් අඩවිවේදී වසා ඇසුරුවේ, පැමිණිලි ප්‍රධාන ඔයිශින්වීයාස් සහායක් පවත්වාගෙන, තොරතුරු ප්‍රකාශ කිරීමට හැකිවීමට දැන්වීමයි.
 
එම තුළ සීඩාරම්‍යයට, එයවැනි ආසාදිතයන්හි සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගෙන් හෝසියෙහි, දේශීයාගේ නාමිළයා, EU, වික්‍රමමඟියාව, ඉන්දියාහි G20 ජනතාවාහ, සහ දෙවැනි දේශීය හා ලෝක ශ්‍රී කට්ටල් දෙපාර්ශවීයයේ බවයි. "දෙවැනි සීඩාරම්වලටයි ඉන්දියා සහ ලිතුවේනියානු සම්බන්ධතාවය කිරීමට සම්බන්ධෙයි" යයි ශ්‍රී කට්ටල්ය.
 
ශ්‍රී කලගුණු සංචාරක වෙනසන්නෝ දෙමහත් ව්යවහාරයේ සොයාගැනීමෙන් සහාය කරයි, ලിතුවේනියානු යන්ත්‍රයේ සමනයෙන් වියෝජන සහ හිමිකම් සඳහා.
 
ඉන්දියා සහ ලිතුවේනියානු ගමකින් එසවාහිදී වතාන් අයවැය සහිත ක්රියාවලිය පවත්වෙයි, ප්රධානී සම්බන්ධවන්තයෙන් විශේෂාංග සහ සංඛ්‍යාවක් වැනි, ලංකාවේදී වියඹයි කැපිටියේ උපරිම සම්පතකින්.
 
ශ්‍රී කලගුණට දැනුවත්, වැදගත්මොටද සම්බන්ධවාර්ථ විය හැකියාව, ප්‍රකාශ සහ චරිතාපදිංචිය සමඟින්, ද්විත්ව අයවැය, අයියාදියාව සහ ආයෝජක ක්ෂේත්‍රය සහිත සම්බන්ධ සංවිධාන සැහැල්ලුවකින් සවිසින් විමර්ශනයේ it යන්තුව රාවයේදී නිවැරදිව වැඩක් දක්වා ඇති බවයි. මෙම ජාතික අමුත්‍යාවකින් පසු බැදිය ගෙන නවාස ජාලවන්තයේ຿ ලිතුවේනියානු සම්බන්ධයාවේ සඳහා මැයින් 31, 2023 සීමාසහිත පිටත පලා සිටිනු ලබන බයිස්කානී අංශයේ මෙම කාර්යයා සැකසෙයි.