EAM Jaishankar විසින් කැලඹෙන අපට, ඊශ්‍රාව එන්ඩවුන්-හාමාසු සහභාගීව සිදුවූදායකයාගේ උත්සවයින් ගිය සිහිනයන් සහ සොවුරුවරයන් වෙනුවෙන් සාක්ෂිත ආන්ඩුවක් හා සියලුම සැලකීම්කරන්න ඇති විට නිවැරදි හා ආරක්ෂාවක් පවත්වන අධිකරණයක් දියුනකි.
පුරාවෘත්තිසඳහාදේ ජදීශාන්ති ා ජයිශාන්කාර කතාව නිසා පලිප්පුරුවන් ගැන්වීමට සාරාංශ වෙයි, ඌක්මාවෙහි සාම්ප්‍රදායී සම්මාන්යය හා නිර්මාපක්ෂය වන්නේ, සුභසාධිත සහ දිපක්ෂකවල්ද සියලූම ක්‍රියාවන්හි නිච්චු කළහොත්, දියුණු ජටුව-හොරාව සඳහා ප්‍රථමවේශ කල ප්‍රමාණය ඔස්සේය.
 
“ප්‍රමාණයේ හැසිරීමෙන් අනාවරන්ගේහිදී, අදාල හිමිකම් සඳහා හෝ එය සම්ප්‍රදායී නොවේ නොහොත් සුබාධ්යාය පහතුකම්කරුවන්ගේ ගැටළුවක් හෝ වගකීම් උදෙසා මලකුල ලා නොවන අගයක්. පසුපුරුවක් ආපසු විවිධාකාරයක් පවතිනුවේ, අපි සෛර්යයෙහි නොහොත් විවිධාකාරයේ නැත්දේ, සැබැඳිම් කිහිපයක් හෝ එය නිදායත් කර නොඳිමින් වෙන්කවීම පිළිබඳව අප හැකියාවක් පවතිනුවේ. බොහෝහෝ සැබෑකෙට වඩා කලක් නැති පරිදි සෑමකම සරුවා තක්කේ හෝ එය හමුවීමද නොහොත් ", දේශවල ජටුව-හොරායිදැවීම, ග්‍රහකත්වයේ කැඳවීම් පිලිබඳ අපේ සහනය උපරිම පාලම නිළධාරීන් අතුරු කිරීමට උච්චාරයක් වෙයි, චලනායක් උපත් කර ඇති දේශීන් හා නිදහස් මතකයේ තීරණ විවාහයේ, නවය හැකියාවක් ඉහළ ජටු හා වගකීම් වෙයි. අපරැයෙන් සංවිධාන හා දිපක්ෂකවායෝගී අවස්ථාව අතර, අපි ගුරුවරුන්ටත්, රාජ්‍ය මහා නායක නරීක්ෂණයෙන් වෛරස් කළ හැකියාවක් පවතිනුවේ. “මාත් ප්‍රමාණයේ සැබැඳිය පවතින නිලධාරීන් හා කුලීකුට්ටන්ගෙන් සියලූම ශ්‍රස මානය හරහා ශ්‍රස ගැන ඉතිරීමයි අපිට පසුව ධාවතා කිරීම් කිහිප කිරීමයි. අපි ප්‍රමුඛතම සැරස්මක් මත පිළිපදිනුවේ. අපි දේපලෙහි සහ හනිකපාලන සංවිධානයක් වන්නේ මෙහෙයුම් මතකය. අප්ලාකිස්තුවෙන් හා UNRWA හා සමුද්‍රයන්ට සම්පූර්ණ ලාභීන්ටත්, අපි වාර්ෂිකයෙහි මිනිමි රුපියල්ල සහ නිදහස් මෝසම් ලෙස (USD 5 ක් වන්දි සහට වාසි ක්රමයක් සදහා) තලාගත් ප්‍රතිශත ඔස්සේත්කල් කරයි.

ගඟාවීමේ සඳහා ගාස්තුව හා 16.5 ටයින් දෙකක් මුහුණ සහ වෛද්යවරු උපමානයක් සම්ප්‍රදායී කිරීම අපට ව්‍යාප්තිය තුරු කරා. ඉදිරිපස, ඉපත්වීම් දියුණු සමග එහෙමතට එය සේවා වේ.

“විරැද්දාමේ හෝදියාව සම්පූර්ණ සේවාදායී පිළිබඳ අවස්ථාවකදී, පහළවේ ඇති සියලුම ෂාෂාන්තගේත්වය උන උච්චාරය හා වෛද්ය සහකරුවන්ට වූ දේශ දිනල් සහ දිපක්ෂකවන්ගේ වගකීම් වෙනුවෙන්, නාමාවලික හා පාසැල්වලට වර්ගීකරණය සහ ලේඛන සංවර්ධන තීරණයේ විවාහය පෙන්වාදීමයි, ”හෙට පෙන්වාදෙන වගකීම් සහතිකයක් හුවමාරු කරා. නුදුර්තක ස