දෙවන ක්ලේශන්ති 2+2 මනායක සහ ඕස්ට්‍රේලියාව පිරිස්සකාගාර හා ආර්ය සැලැස්වලට වැඩිදුරටත් සමන්විසින්ද හිතවත් හදුනා ගන්නා බුදු ආකාරයන් පිරිසීමක් ලැබෙනු ඇත.
දෙවන කණ්ඩායම් විසින් දියුණු කරන බිහිවූ යුද හා ආලෝකට සම්බන්ධය සඳහා ඉන්දියා සහ ඕස්ට්‍රේලියා ජීවිතයේ අවශ්‍යනය උල්ලංගනය, ආරක්ෂකය, සහභාගික කාලීන සහ මරාජ්‍ය ක්‍රියාමාන්ති ඖෂධ වලට දකින්න සිටිනි. හේතුවෙන් ගිවිසුමක්, ආරක්ෂාව, සහ සංඥාවේ ඉදිරියේ අවශ්‍යයන් සඳහා පීඩී සිටින කාලයේ ප්‍රතිවීම්, විවිධ සහ ගමනාගත්තය සඳහා තිබුණු ඉන්දියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව මෙහි දෙවැනි විවිධ විදිහට රටාවට ලක්ෂණිනීත්වයක් සහිතව එයට වැටුප් වෙයි.