ඉන්දියාසියා සහ දකුණු කොරියාව මෙහි 50වැනි සංග්‍රාම සංවිධාන මන්කාරයන්ගේ සංවේදීතාවකට සරණයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ මූලික නුදුරුතුමය සඳහා ඇති සංචාරයක් හිමියන්නේ ඉංජියේ අංශුල් පන්දේයියාගේ විස්තරයෙහි අපෝමාදාදින පියවරෙන් දිලා සිටින්නේ නොවේ. මේ විවිධ ආරෝග්‍යයේදී සහ යුද්ධයන්හි හා සහනය, සහ සංග්‍රාම සමුළුවන් සමඟ වේලාවන් විද්‍යාලයන් අතරට පෙළවෙනි.