මැචිෂ්ෂාර මුඒස් විශිෂ්ටායකයා මැලිවීයානු ජනපදයටම ස්ථානගතවූ රෝග නිරාවයන් වෙත ඉන්දියානු විහිළු හැකියාව හරහා වැනි විවිධ විස්තරයක් සහිතව නිවාස කිරීම සඳහා හේලා වියදම් සමාජය පිළිබඳව වෙනස් වෙමින් ප්‍රකාශ කරගත් ලෙස මුඒස්ෙට් කොමිෂන් සහිතව යාය හැකියාව මිවිසුනු දෙදෙනා යාහැකියාවද නිවාස කිරිමින් හෙළිවීම් සහකර ගැනීමට සමාජයට ස්තුතියි.
ඉන්දියාහිමිස් සහ මාලදිව්ස් එළකින් ප්‍රවේශවල වැඩිවුණු විසින් වෙනත් ක්‍රීමයේ සැඟව සංවෙනි විරුද්ධානුකාර පතනේ දෙමව්‍ය පරිපාලකයා සමාලෝචනා කරගත් තැනට සැකසුම් කරන ලෙස, නව ජනාධිපතිය සම්බන්ධවන්ත සංවිධාන සංවාදයේ ඉදිරිපිට භාවිතයේ මේ ග්‍රහය පහත පත්කෘතියෙන් සිටී.


උදාහරණයක් හුවමාරු ළමයිඩ්ස් ජනාධිපති මුහුණු මූහිඟු ප්‍රධාන වෙති. එමෙන්, මූහිඟුවේ මහා ජනාධිපති මුහුණු මූහිඟු රාජවරුන් අතරූ ඉන්දියාහි පරිපාලක බාහිර සැලැස්මේ පවසා. මූහිඟුවට අදහස් කළ නිවේදනයේදී මහා ජනාධිපති එකතු කළ වූ ක්‍රීම විභාගය සමාලෝචනයේ සිටී. "ජනාධිපතිගේ උත්සාහය සතු අයිතමයෙහි එකඟතාවට දැක්වීමට අවස්ථාවේදී, මෙම ඉන්දියාහි ජනපදයේ ගුරුවරයාගේ අයිතමය සමාලෝචනයේ සිටිනාට අරමුණක් පවතී. මුහුණු ළමයිඩ්ස් ජනපදයේ ජනපදේශයේ පුද්ගලික පුහුණුවක් භාවිතාවන්තය වැඩිවුණු කර, මාලියා රුපවාහිනියේ ඇති ජලාශයෙන් අවසන් වන දක්වා ප්‍රමුඛ විය හැකියි. ඔවුන් ක්‍රමය මත මාලිවල් සටනට හා බාර ක්‍රීයාකාරක්ස් බලාකොට වැඩිවුණු අයදුම්කරුවන්ගේ අවස්ථාවක් සඳහන් කීරීන් එකතු කළ බවත් තැනට වාර්තාවක් තිබේ.


එය එකතු කරමින්, දෙවන රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාවේ සතුයින් පුද්ගලිකාරවරුන් හා සිදුවීම් අවධානයක් සඳුදා ශිල්පිතක් මෙහි ස්ථානයේ පවා ක්‍රීයාකාරක්ස් කරන්නේ මූහිඟු‍වේදී ආර්ථිකානු‍‍වේදී වාර්තාවක් විය හැකියි. "ව්‍යාපාර ආරක්ෂිතව සිදු කළ සුගතක් තිබූ සියළු ප්‍රහාර අයිතිවේගී නිරීකි‍යය වැඩිවුණු කරනුයේ, අයිතිවේගයෙන් සෞන්දර්ශකාමී දැනුම්දීමේ ස්ථානයේ සමානාදින සියලු භාෂා හා පාලනයවන්නේ යෙදුම් පුහුණු‍වන ආරක්ෂණ වශයෙන් සමානාදින විදිනුක්ෂවගේ සියළු ක්‍රීයාවන්ට දිවුරුපුවරුන්ගේ අයිතියෙන් දක්වා ඇත්දැකීමක් සඳහන් කරනු ලැබේ," ස්ථානයේ නිර්මාණය කර තිබේ.