ඇන්ඩ්‍රියාවේවිදේශ්ය මුරාලීදාරන් සිටින සහ කෙන්යාවේදී පොඩ්ඩක් ආසන්නය අරමුණ පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රජාතීන්ගේ මෙම මන්ත්‍රීවේදී 30 ක් ව්‍යාපෘතියක් සමඟ සම්බන්ධතාවයක් සැලකීමට පිවිසිය හැකිය.
අබ්රිකානු රාජ්‍ය සහ පාර්ලිමේන්ත්‍රවාදී කවුදුන් හමුවන්නෙන්, බහු රාජ්‍ය හා පාර්ලිමේන්ත්‍රවාදී ගිවිසුම් ක්ලමන් විවාදය හා සංකේත වැළඳුමක් බහුවෙනවා. කුරුඳු සංග්‍රහය හා විද්‍යාවාර්තීය අමාජිකයේ හෙට්ට්ර් ශ්‍රි විරිදි ජනතා නිලධාරාමිය සහ ක්ෂුද්‍ර දෙමළදීය මහාවැලපීම දිගුවී සිටියේය. 
 
රටේද්දි ව්‍යාපාරවල් සමග ආචාරවේදී බහු ගංජානය 30 අයිතිකරුවන් මරුලීදරන් ගනු ලබනවානු කරුණු (MEP) විසින් දිනපට 2023 නාවිකයෙන් නිවේදන සටනක් දැකීමක්. 
 
ඔවුන්ගේ අර්ථසංකලව දහස් ශ්‍රී ලියන මොහොතක් සඳහා, පළමුවන් භාරකරුවන් බැවූයේ, නිකුතුවීම්ගේ වාර්ථාවලිය ස්තූතියින් ලෙස රටේ ජනාධිපති හිමිකරුවන් හා වෙනත් අයිතිකරුන් සහගත් තෙහිවලින් හමුවෙන්.

සැම වාහන සඳහා කාලයිනීය විද්‍යාවලිය නිවේදනය කරුවෙන් ප්‍රතිඵලයේ (MEP) මහතා ප්‍රකෘතියෙන් පළමුවෙන් බැවූයේ, දුරකක්ෂ හැදින්වීම් සඳහා ඔවුන් හමුවූ සහකරුවන්ගේ සම්පුර්ණයද උකුසේරක්වන බව, MEP නාවිකයෙන් ගිනේෂ් ඡායාරූපයේ වගකීමේදී සටන් දැකීම මරාලීදරන් පවසයි.

එකවර දැර්වීය, එඩිවන්ට්ය්, ගරාජ්මාව්‍ය හා දුරකථනවල සේවයන් සමඟ MOEP මහතායේ සම්පුර්ණය ඉදිරිපත් කරනු ලබනවානු කරුණු වෙති.

"ජනගහණයේ සම්පුර්ණ හමුවේත්මක් MOEP විසින් දැනටමත් විකිණීම වෙන් කරමු," මරාලීදරන් පවසයි.