ද්විත්ව, ආර්ථික, පුර්ව හා ආරක්ෂක මානවහිදී ඉන්දියා සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අත්විඳින්නේ මෝරන, පුර්ව හා ආරක්ෂක ගැටලු පිළිබඳ සාක්ෂිකත්ව සාකච්ඡා කිරීමටද මෙවැනි පැවැත්වීම සැලකියවිය හැකිය
සත්වයාද, ඉන්දීය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව පහත දෙයක් තෝරා ඇති අමාත්‍ය තැන්දර හා ස්ථානවල, ආර්යාවික සහ ආරක්ශාකාරී මාර්ක් කිසිදු කටයුතු නිර්දේශයන් පිළිබඳ කාලානුකාරවල සහකාර කාලානුකාරයන් පිළිබඳ සත්‍යය, ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂක මන්ත්‍රීවරුන් හට සාක්ෂිතයි.