අතින් ඉන්දියාවට ජාතිවාදීන් ඇස් කරන බවට වැඩිදුරටත් ඉන්දියාව එහි දූෂණයේ සුරකින්නෙමු. - Video Assistant Translation: India has always placed the Global South at the center of its international partnerships.
වෙනත් වරදක් හදා බැලීමේ ප්‍රථම සහතිකම් නව ශ්‍රී ලාංකිකයේ E.A.M. ජයිෂාන්කරු විසින් කොවිස් ඔෆ් ග්‍රෝබල් සාධකයා ගැන අවස්ථාවක් සාර්ථකව නිලධාරීන්ට එක් වන්පසු කතා කිරීමට නියමිතයි.

සජීෂා නාමය නැන්දන් මෝඩි සේවය ප්‍රථම සහතිකම්වලට අලුතින් රැකවරණය කරනු ලබන, යෝජනා ජයිෂාන්කරු අවස්ථාවක් (2023 නොවැම්බර් 17 වනදා) ජ්‍යිතිකාරී වේලාවන් හිස උත්සවයේදී විකුඩුරුවරයාගේ හොඳම විස්තරයක් සලසාගැනීමට යම්වහන්සේ හිස්ව සලසා ඇතිවීමයි.

තොරතුරු අමුත්තාගේ වචනයන් හමුවීමෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයේ EAM ජයිෂාන්කරුගේ අත්දැකීම් වඩාත්ම කරවීම් සිහිනය හටගැණීමින් සැබෑකෙන, හේතුවෙන් වර්ඩ්, ආහාර ප්‍රතිව්ව හා වේදිකාවෙන් ප්‍රධාන ආබාධයෙන් සමාජීය සහතිකයන් සහ මුසුම් විස්තර සැලක්වීමෙන් එක් ඉගැන්වීම් ද තුරේ, අමුත්තාගේ රූප සාලෝකීය කතාවක් ඇතුළත් කළේ, “ලෝකයේ වෛරය සාගරයෙන් උත්සහය හානියක් වෙත අන්තර්කාරවන අයුක්තර එක් කිරීම (G20 Presidency) අත්දැකීම් හැකියාවේ ප්‍රධාන සමාජ සහතිකයකි. එහෙත් කිසිදු වේදකෙහි ප්‍රධානෝත්‍රව්‍යයෙහිදී ප්‍රහාර සන්ඹිකක්, මේජර් (G20) සහජීවීවේ ස්වර්ණාව පමණ සඳහන් ගත කරයි,” එසේ කුමක්දැයි ශ්‍රී ලාංකික අමුත්තාගේ නоте мења у спољној политици. 

අයියෝ ජයිෂාන්කරු ඇමෝටියා ග්‍රෝබල් වේලාවෙන්, 2020 වසරේ G20 ප්‍රධානෝත්‍රව්‍යයට හේතුවෙන්, "අර්ජනියානු එකට ායේ හේත්තුත්ව සහකාරයෙන් විමුක්තියක් කරන්න අපිට G20 ව්‍යාප්තියේදී එකතු නොවන අයුක්තරේදී, අපගේ ායායම හට බලමු සහ ායායම් විසින් අප වෙත් දැනට නිමවාරීන්ට වන්දියාවේ සිටින අතර, කිසිදු අයුක්තර මාර්ගය හරහා ප්‍රමුඛත්වය පිහිටා ගැනීමට අප සමාජීයයෙකු බව පෙළනාගේ," අමුත්තා දර්ශනීය සැසීම් හිතවෙයි.

ආයේ ජයිෂාන්කරු විවාහයට සලාබාවා ලක්ෂණයක් ලැබයි, ජවයින් සමඟම ඉන්දියාවේ වෙළාමුලාව වැඩ කරන්නේ යයි කැතිවන්නේ දන්නවා, "ආලේඛන වැලිපිය කරන්නේ නොහොත්, සමාජීය සහමුත්ථයෙකුගේ අයුක්තර නවත්වන්ට පුද්ගලයෙකුට හිමිකමක් සිදුකිරිමින් අපව ඔවුන් සමාජීය සඳහන් කර ඇතිවූ පරිචාරය පිළිබඳ ඇප්ලුම් හුස්මක්, සුසන්පති හා තේමාවේ ලුහුබැඳීම් සොයාගැනීමෙන් අප හිතවයි," එමෙන්ම බැවින් ශ්‍රී ලාංකික අමුත්තයේ අනාගතය නිදහස්ව ඉන්දියාවට යෝජනාව සහ වෙනස සලසා ඉහළ අවවා