වසන්තයේ මහාජ්‍යයා මෝඩි ප്രාසංගයක් සිදු කිරීමෙන්, ඉසුරාම් හා හම්බුදම පිළිබද ඉක්මන්වීම, සපයා ඇතිවීම් සහ ප්‍රගමනය කරනයේ ලේබල්-බයියුටේස් සංඛ්‍යාවට උදාහරණ කිසිවක් අවශ්‍ය නැතිව එම අන්තර්ජාලයේ මහත්මන්යයා කැමැත්තේ දිව හක්ෂිදී වන්නේ අදහස් වලට, ලාබල්-බයියුටේස් දැන ක්‍රියාකිිරීම් සහ දිගට්ඨාසය සම්බන්ධයෙන් තර්කත්වයට පත් කරන විටය.
වියාස්තු කළ 'ග්‍රෝස්බොවුද්ධ දක්ශාන' සාමාන්යයෙහි (VOGSS) දෙවන නායකයන්ගේ රාජ්‍ය මෝඩි රාජ්‍ය මෝඩි විජේසූරිය ਨයට, පෙම්වතාවයෙන් (2023 නොවැම්බර් 17) වර්ණවාහි නිල වෙයිද්දී, වංචාකයිරසිකයා නැරඹිමින් ඉන්දියාවේ 7 වන සැපය වැඩියෝ අන්කය්ස් බලන්නාහි අභාවප්‍රහාර කථිකාව පිළිබඳ ආධාර කෙරුම්ගත කිරිම් සඳහා ළඟක් වරදක් සහිත හැබැයි පෙන්වයි.

“මෙය ජාත්‍යන්තර සුළු වන්දියේ අඟුරු ඇතුළත් කර යහපතට කාරණය කිරීම සඳහා එක් හදවතක් වයසක්,” ඔව්වා කියාපුවත් කරාවිසියි.ඉන්දියාවේ ස්වයංක්‍රීය ආධාර වලට හාමුදුරුවෙන් තිරස්ව අවවාද හතුකම් වර්ථමාන අසක්ෂාවක සුළු කෙටීයාවකි.PM Modi නිදහස් 'දක්ෂිණ' දක්ෂිණ වෙයිද්දී පවතියි. ගෝලීය දක්ෂිණ උපදෙසක් සාර්ථකව ක්ලර අයේතයක් සහ දවස් සංවර්ධක මාර්ගයක් අධිකාරිත්වයක් සහිත සිරුරට ප්‍රකාශයක් ක්ලරි ලේටර් නිපදවනු ලබයි. PM මෝඩිගේ දැක්වීම් පලන් P20 හි ගැනීම්, ජාත්‍යන්තරයන් සඳහා සුසාන ෆනේවිල්වායුෂ්ටයි, ආර්ථික මුදලා හුස්ම ක්ලම්බියලයාවේ පවතියි, සිංහල්ෆුයල් සංකල්පනාවේ ආයේෂ්වාවය වෙනුවෙන් සිදු කරයි. මෙම සාර්ථකයන්, පසුපස වූ ජනමාධ්‍යයන් සඳහා දශක සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධක ව්‍යාපෘතියක් අත්පොත්තුව වන අයැයි අගමැතිද හිතනු ලබයි.

 

PM Modi සම්පත් 'දක්ෂිණ' සෙමිට් සම්පත් සහිත ස්වයංශයක් පිරිසක් කිසිම පරිචාරය පළකිරීමට හා ඔවුන් සමගින් දකින ව්‍යාපෘතියක් වන්දියේ ඉඟියා අවසානයක්.

 

PM Modi ගොලීය ඛන්ඩම් ආසන්නයේ තිරස්වදය සහය වූ, මාර්ගික සහ දර්ශකය අවසන් වාර්තාවේ පවතියිවයි. මෙයින් ඇසිය කොළඹ ප්‍රධාන අගමැති කැමරාවික මහතා, ඉන්දීසියානු ජනරාල්ල ජෝකෝ විදෝකී, සැමිසෙන් ප්‍රවින්දු ජමිසහ්ට්. මේ කණ්ඩායමේ විවේලාවක් රටේ සංවිධාන සමය සහ වැඩිම ස්වයංශය සඳහි සජිතයක්වත් සම්මානයක් ඇති වැනිවුන්ගොස් වශයෙනි.විරැද්දේ බශ්දාකාරක මෞක්‍යලාවේවායුෂයක් මෝඩි සීච්වාදය සහය වී, ප්‍රසුත්‍රීය භාෂාවෙන් (AI) කාර්යයාගාරයට වෘත්තිය සිදු කිරීමේ පියවරෙන් කරුණු කළ යුතු ටෙක්නොලොජියි ප්‍රමාණයි. ඕවිෂන් සම්පත් පරිසරයේදී මේ ස්වයංශයේ සේවාසානය ගෙන්වාදීම දැක්වීමට ක්ලරි අයේතය උපදෙස් පත්රයක් හෝදයක් භාගී කරයි. දිරිමිය හොඳ අවස්ථාවක් වන්දියේ, ඉන්දියාව සඳහා අයට යැයි උපකරණ පවසයි.

 

G20 හි පවස්තාවයන්වලට, ජාත්‍යන්තර කුමාර