ඉන්දියාව විසින් ම යුද්ධය ලබා දීම සඳහා විශිෂ්ටතම අවස්ථාවක් සමඟ විශේෂිත මෙනුවෙන් ද ඉක්මන් නිවේශයක් හෝ තේරුම් ලබා දීමේ හැකියාවක් ඉදිරිපිට තේරුමා දක්වා ඇතිවීමයි.
ශ්‍රී Lanka has worked to ensure that the concerns of the Global South receive due cognizance