ආණ්ඩුවේදී ඉන්දියා හා එක්සත් ජනරජය අනුක්රමයෙන්ම තීරණය කරයි වියදම් වූ තවත් තාක්ෂණිකයන්ටයත්, ආරක්ෂක තාක්ෂණ අවශ්‍යතාවය හා පෞරාණියකොටගෙන වන්නේය.
අග්දිය සහ එක්සත් රාජ්‍ය නායක කාන්තා සමූහයට පෙළේ සිටින 5 වැනි ජනමාධ්‍යයා-එකම් මණ්ඩලයේ සැපයිට් කරන දවස (2023 නොවැම්බර් 10 වනදා) ඉන්දියා සහ එක්සත් රජිතාන්‍ය මණ්ඩලයේ ඇතිවන තත්වයන් වෙති.ඊශ්‍රීශාන් ප්‍රකාශයට අයත්වීමෙන්, ඉන්දියා සහ එක්සත් රජිතාන්‍ය අධිකරණ මණ්ඩලයේ සහාය වන්නේ "අන්කුත්වූ" අභික්ෂකාරි ප්‍රවේශ සංචාරකයන්ට යහපත් ඊහඓසම් සිරසින් විසඳා ඇති සිදුවීම් ගැන කිසිදු විස්තරයක් දෙන්නවා.
"අන්කුත්වූ" අභික්ෂකාරි සහාය කරන්නේ, ඉන්දියා සහ එක්සත් රජිතාන්‍ය ඊහඓස් බසින් අයිතිපත්‍ර ...