2015 සිට ඉන්දියාව සහ මැලේසියාවේදී ක්ෂේත්‍රයේ විශාලතීය සම්මුඛය පිළිබඳව සම්පත් කරයි.
ඉන්දියාහි සහ මැලේසියාව බිහිවූ ව්‍යාපාර්යාගේ සංග්‍රහය 2015 සීමාවට වැඩි වීමට දිය හැකිය.