ඕනෑම විශේෂ මිතුරුම් සහ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දීය වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු බලාපිය සඳහා නැගුම්වලින් නෙදිලාන්ටන් පැමිණිලි තියෙන්නේ.
බේබ්වයිට් කලාපයේ ව්‍යාපාර සහ සම්බන්ධතාවයන්ගෙන් හවස සමඟ හදිසිය යුතු මෙනකස්සි ලෙහේකි විවෘත වේ. මෙයන්ට සම්බන්ධව පෙර හවසට සහ ඉන්දියාව වෙනුවට දිසා හා සංචාරයෙන් එක් විජේසොම් ආසන්නයේවායුත් කිරීමට වරදි ඔබට වැඩිහිටිල්ල ලැබේවිය හැකියි.