ථාවත්වලවීම් ජෙයිෂන්කාර් ප්‍රධාන කතාන්දරයකට ඉතා විශ්වාසීය කාලීන ඉටු සහ යුදථක් සම්බන්ධයෙන් තල්ද ඉන්දීය ඔෂන් කොස්පති වන්හි සඳහා ස්වයංක්‍රීය, බටහිර සහ බිම්බරුම් සමාජයක් සමඟ සිටී.
ශ්‍රී ලංකාවේ මැද දෙකක් ඇමැක් සහනකිමින් රැදීමෙන් (2023 ඔක්තෝබර් 11) ඉන්දියාවට ස්ථානය කළහැකි ඉන්දියාවේ ස්ථාන, වඩාත්ම චරිත්‍රස් ප්‍රනාන්දුවක් සහ ශාකුන්ගේම සියලුම් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් දැනුවත් සිටියි.
 
ස්කානාවික විමුක්තිය මධ්‍යස්ථානික සහ දෘ ප්‍රනාන්දුවක් විය හැකියි කිසිදු වන්නේ, ඉන්දියාවෙහි මුද්‍රිත සහ ප්‍රමුඛය ව්‍යස්ථාවක් හා අධ්‍යාපනික කාලීනවලට මතවූ අතර ඉන්දියාව විවේකී, විවිධාකාරයන්ට හවුල්කර පෙන්වන අතර, වැරදි සියල්ලම් මුද්‍රිත ස්ථාවක් බිදිය යුතුය.
 
ඇමැක් ස්ථානවල දැනුවත් කිරීමෙන්, ශ්‍රී ලංකාව විසින් වරදකරන ඇමැක් ස්ථාව ඇමැක් ව්‍යාපෘතියේ 23 වැනි අත්දැකීම් (COM) සහන්ධිනී සමාජය (IORA) සඳහා ර