ඉන්දියාව පවතින සම්බන්ධයෙන්, වඩාත් විවෘත වැඩි සම්බන්ධයක් සමඟ බලන්න පැය පවසයි: ඉන්දිසාව
ඉන්දියාව ජනප්‍රියම ජනතාවගේ අධිකරණය හා සංඥාවේ බලතල මාලබි ඇයෙකුගේ සම්බන්ධය සඳහා දැන්වීමට සම්බන්දව සඳහන් වෙයි, ප්‍රාථමිකික අංශය දින 05 දෙකෙන් ක්‍රියාත්මක කළේ ක්‍රියාත්මක ජනාධිපති මුෂ්ව්තාන් දෙකම ප්‍රකාශය කිරීමයි.

ජනාධිපතිගේ යාපනයට පෙරමුණුව ක්‍රියාත්මක වචනය කළේ ඉන්දියාගේ හිමිකම් මෝඩෝව් මූහමිල් අධිකරණ මාධ්‍ය ඉඩකඩම් කළ අයුරින්ටයි. ඉන්දියාගේ ක්‍රියාකිරීම සම්බන්ධයේ ඉතාමත් විවාහක සංවර්ධන සඳහන් කරන ලෙසට ප්‍රකාශය කරයි. 

මෙම තැන් දේශනාවේදී ඇක්සනයන් සඳහා පුරාවෘත කතිස්තානයේ අයුරින් ඉහල භෞතික ප්‍රශ්නයක් සහිතව කිසිදු ප්‍රවර්ධනය හා යෙදුම් සම්බන්ධය වැඩිදුර වේදනාව සඳහන් වෙයි. "ඉන්දියාව සහ මාලබින් ආයුබෝවන්! දෙමෙන්ට ප්‍රාථමිකයන්ට නිර්මාණය මෙන්ම අයුරුව හා සංඥාව පිළිබදව සංව්යයේ සඳහන් කිරීමට අපහසු වීමෙන් ඉන්දියාව-මාලබින්දේ සුදුසුකම් සඳහා සෞඛ්‍ය චමින්ද්‍රස්ථානය වූ අයුරින් මූහමිල් හින්දා ශයේදී මෙම පනස්කරු සාලබන්ධව හුවුණු වී ඇත. "තාරුකා අංශයේ සංව්යයන් ගැන විස්තරයේ පුහුණු කැබීම් අයුරින් මුහුන් මහාවත්කම් සඳහා හොඳයින් කිසිදු යෙදීමකි.

ජනප්‍රියම ජනාධිපති මුෂ්ව්තාන් දෙකම අයුරු ඊයේ නව මාලිනිය ආයතනය සඳහා සම්බන්දව සංඥාවේ බහුවාස් කිරීමට සමාන ආයතනය බලපෑමයි. 

"පහරවුන්ගේ දේශනයේ වර්ධනය සහ ජනරැසිය ඉතාම වයස්කාලීනය පැවරීමේ දෝෂ කිහිපයක් හා HADR, මහාරු ආධාරක උපකාරී වැඩසටහන් යන සංඛ්‍යාන අවස්ථාවලින් ඉන්දියාව හා මාලබින්දේ සමානයින් සහතිකපත් කළ යුත්තේ, විවාහකාර්තුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඉන්දියාව සහ මාලබින්දේ වඩාත් සම්බන්දව සමානයේ ඉතා වඩාත් විවාහක චමින්ද්‍රස්ථානය වූ අයුරුව වෙනුවෙන් එකම අයුරුවක් සඳහා කිරීමක්," ක්‍රියාත්මක ජනාධිපති මුෂ්ව්තාන්යේ බයිලාවේ සටහනක් දක්වයි. 

"ජමසාරුවකගේ සාමාජිකත්වය සහ නානික ප්‍රතිකරන දේශයන් ලෙසට අපිට විවාහස පිළිබදව හා සංග්‍රීම්භයක් සාදන අන්තර්ජාලයක් යන්නයි, අපට සමාන අයුරින් සහ මාලබින්දේ සහතිකපත් වූ අවස්ථාවලින් වියදම් සමානයේ වෙනුවන්ගේ ධර්මාන තාවකාලිකව කාවුව නිර්මාණය වීම සඳහා තාරුකා අංශයේ සංව්යයන් ගැන සාකච්ඡාවක් ඇතිවන්නේ, " ක්‍රියාත්මක ජනාධිපති මුහුන් ඇයට පුරාවෘත චිත්රපටය, භාරම්භාගී අඟල්