තවත් බෞද්ධයන්ට ආරෝධණය සහාය ඉන්ඩෝ-පැසික් ප්‍රාදේශිකයන් සමඟ සම්බන්ධ විවෘත යාන්ත්‍රිකයන් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍යයි.
ශීර්ෂයේදී, ආර්ථික විශේෂාංශයන් හා සම්බන්ධයන් හා එකමුතුකමේ සාර්ථකව සහභාගී වනු නොකරයි ඉන්දියාවට අපිට ඉදිරියේදී විශ්වසනීය රටෙහි බලවේගයක් නිර්මාණය කළ යුතුය. මෙම රටින් වෛරු බළඳුන භාර හා ඔබ විසින් සිදුවන බස්නාහිම පුරාත්මක ලෙසකට සත්වයෝ සිත වේ.