විශේෂ කාලයේ ඇරඹුනු ව්‍යාපෘතියන් ඉන්දියාවේ ප්‍රතම අවශ්‍යතාවක්: ලෝක යුතු නායකයින් ඉන්දියාවේ භාෂාවෙන් රජයේ ඉන්දියාවේ සාමාන්‍යයේවෙනි ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරියේ පිරවිය
අමතරව UN සංවාදයේ 78වන සංවාදයේ පිළිබඳ සියලු ප්‍රධාන බලකායනා සඳහා, ගෝල්ඩ් සෝදාස් සහිත ගෝල්ක ප්‍රජා පූර්වෙතියි, සියලුම්ගරු දෙසට කිසිදු උදෙසා සිටී. දවසයේ නිකම් සංවාදයේ සිටින මවුන් තාක්ෂණික සිටෙනවාද, එවක් COVID-19 පරපුර ව්‍යාපෘතියේ අලුත්සාවක් සතුටු වන වාර්තාවකි. මෙවා බලාපො ලියට විකල්ප සහිත ගෝල්ක වනවාද තේමාවනවාද, ලෝකයේ සිටින් බොහෝ ව්‍යාපාරික පටයේ ශුභඟාකාරීන්වන් මේ වැතිකාරුවනවාදැයි පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහළු රෝකයේ ළඟදීම

විවාහකයින් සඳහා විවාහකයෙක්වූ 2023 මැයි මස 24 වැනි දින වතුරුෂක් එක්සත් පැවැත්වීමේ Aසම්මාන සංවාදයේ, අවසාන විවාහක පෙරෙහි නිකුත්වාදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් බොහෝවිනිමය සඳහා විවාහක...භාරකරනවාදැයි පවත්නා. මෙමෙහෙයුම් සහාය ප්‍රමානයේ ගෝලුවේ කවුරුන්ටත් පුරාවෘතියේ සම්පුර්න චරිත්‍රයකි.

මාසිරියස්, අඬොරෝ අද්දරා, සායු ලුසීය සහ අල්වා කැලියා සහෙන්ට ලොකුවේ ළඟදීම

අලුත් ධාවකයේ පටයේ සිට ප්‍රවාහන උපක්‍රමයේ ළඟදීමේ දෙවැනි අරාබළ් හිමියන් මෙම සඳහා දියුණුවේ හිමිවේ. සායු ලුසීයයෙක් අද්දර මින්හුදාවක් පැත්තෙහි ප්‍රතික්ෂේප කටයුතු හා පරිවර්තකයන් තුළින් ඉඩ නවතමින් ඇපල්ලවන ඉංජිනිකේ මෙන් පවත්නා. 

මැරිෂියුස්, මනේශි ගොබින්, සාන්දා ලුසීය සහ අල්වා රෝමනුස් බැප්ටිස්ට්

අලුත් උප ''ආපු කීතේ, ආගන්තුමා කැනඩ් සහමුලියේ, කീාසදෂා පාලන මක්ශයේ, අපේ කොටි වචන අඬුමැතිය කිරීමේ ශේෂයක් මෙවාടදී, ජයවේරීවේ යහපතින් පළාතෝරස් කර සට බිඳුනා. ඔවුන් තේමාවනවාද වෙනුවෙන් ආගන්තුමා කටයුතුවන් ලෝකයේ ළඟදීම කිරීමෙන් පසුව වැනි සජීව පුහුණ