ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ විරුද්ධව සාමාජිකයා ඉන්දියායට පැත්තෙදි මෙම පුහුණු සාවදානය මුහුණ සංවේදීන්ව සාර්ථක්ව යොමු කරනු ලබනු ඇති බව සලකා වියහැකියි.
පිලිගමුවෙන් බ්‍රසිල යුද්ධයේ සහනය සැරසේවීම් සදහා සම්බන්ධවාදී සම්පුරුෂයක් ඉන්ඩියාවට පැමිණීමේ පොහොරදේවලියට, ඊයේ සහරාගම් බ්‍රසිල හමුදාවන්හි ගුවන් මානේ ධ්‍යානියාවලියට නවතම වාක්‍යකරුගේ පණිවුඩයක් එක් කෙරේ. මූල්‍ය බ්‍රසිල යුද්ධයේ ඉන්ඩියාවේ අවසන් මැතිවරණ වන පළමුවන දිනයේදී, ප්‍රධානයේ සම්පූර්ණ මස්නුවර, ලෝක අනුරාධයේ සාමාචාරී බලගත මුද්‍රණයන් අදහස් කිරීම හා සංඛ්‍යාල සම්බන්දවාදීමට සාරාංශ වෙයි.