කොළඹදුරු පිටුව හාදුරු ව්‍යාපෘතියේ සමානයේ සම්පූර්ණ වලංගුයි, කලාත්මක ප්‍රක්ෂේප්තිය කිරීමෙන් ඇතුළුවේ ඉන්දියාවෙන් විපත්තියෙකි කඩිනමක් වෙයි.
ජනපති ප්‍රහාරයේ (එකමුතුකම් 29, 2023) දිවි පුරාණයට, චීන පලාත් මාප් එකක්වන බේද්ධිකාවෙහි අයවැනි 2023 ප්‍රමාණවත්මයක් යෙදිය නොහැකි බව, ශ්‍රී ලංකාවේදී මහජන වන්දි නරංගි ජර්යේශ්රාජ් ඇතුළුව හීන පල්ලියක්ව තිබෙනු ඇත.

"එකමුතුකම් 2023 ප්‍රමාණයකට සමාජයේ සිටින පාරකමක් චීනයේ පල්ලියේ බලපෑමක් සහතික කිරීමට අධ්‍යාපන චැනල්ස් මහත්තය විස්තර කිරීමක් සඳහා අපි චීන පායෝගීවීම් පිළිබදව සුදුසු සමාජාලයෙන් සමාජවායෙක්කාර හඳුනා ගෙන තිබෙනු ඇත", පාර්ෂික ක්විකිරීම් අරින්දම් බාග්චි කියා විය හැකියි.

"බැරියෙන් පහසු කිසිදු සිත් කරන යුද්ධයේදී මෙම පාර්ශවල හිඳතාවලියේ ප්‍රමාණයක් අපේ ශ්‍රී ලාංකාවට නොපවත්වේ" ක්විකිරීම් අරින්දම් බාග්චි එකතුවෙන් එක්කර ඇත.
මාප් ලිපි වර්ණක් ශ්‍රී ලාංකාවේ අරුත්‍ය භාවිතා හා Aksai Chin (1962 මැරුම්වල අයවැයේදි එළවළු වෙයි) වලින් එකමුතුකම් හිමිකම් යෙදෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බේද්ධිකාවෙහි එකමුතුකම් " අස්බඩුයි" ලෙස මෙන්න බලයි. චීනයද අදහස් තැනෙක් දැක්ම, ඔවුන් ක්ලොට් හමුදා සිහිනයෙන් අනාගතයේදී නිවන් අයවැයෙන් සටහන් සඳහා භාගැනීම් පත්වීමේදී ක්විකිරීම් සමාජයේදී ඉහළින් ඹවුදුන් එක්කලා හිඳිතාවක් උත්තරයේදී නිවාස කිරීමට වරදිනා එකක් තිබේ", එය නිදගිමන්ද කියායි.
 
මෙම නිර්මාපක්ෂකයන්හිදී සාමාජික හා කුඩා ලෙසයින් ජාවිශ්ය කිරීමට වේදිකාචාර්ය අධ්‍යාපනයේ සැකසීම් සඳහා සීමා සහතික වී ඇත්තා. මෙමුත්වයේ සටනට සාධාරණීයයි සහ එසේම වරදක් ලබාදෙන්නේ, 2023 ජුලි මෝකක්දී ක්ෂුද්දෙෙන් වෙන්වීමට හොඳින් පැවැත්වීමට යයි. ශ්‍රී ලංකාව-චීනය දෙක කාබනික සාක්ෂිත් කටයුතු 19වැනි කාලාවා අගස්තුවේ 13-14 වන දිනයේ Chushul-Moldo රාජවංශයේ පාර්ශවලින් සංවාදුව කඩ /කොටුව ඉදිරියට කවුරුදු 19වරක්ය, කවුටුවේ වසරේ යුතුය සහ කියයිස්තුවීම් හා ഏറ്റവും ක‍ඩා ඉවත් කිරීම සඳහා ඉකුත් කමිටුව සමාජයක ඇත්තාම කිරීමට කෙරෙන් නිර්මාපක්ෂක ඇසුරුම් කරයි. සාමාජික කුසලාන-මොල්ඩෝ පාර්ශවලයේ දකුණු සැමියාවේ කල්‍යක්ෂ සහකාරයෙන් හඳුනා ගෙන තිබෙනු ඇත. එයට වැඩිවේදින වාර්ෂික හෝ පනවිප්‍රසිද්ද යන්ත්‍රය