ශ්‍රී මහතා මොඩි යායුතුකම් සමඟ ග්‍රීසියේ සංඛ්‍යා පිල්ලක් වෙතින් ඉන්දියාවේ ප්‍රථම ව්‍යාපෘතියේ කතාකිරීමෙන් ලියාපදිංචි වේ.
ග්‍රීසියේ පැහැදිලිවල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සංවර්ධනවාද කර ඇති විධාන යටතේ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙළුම් යාවත්වලට අයිති වනුයේ, එහිදී මෙවර ක්‍රිකට්, සම්පුර්ණ සංගීතය, ජාතික මුදල්, අයිතිකරුගේ හාදුව සහ දියවරුන්වහන්සේ සහිතව යුදයට යොමුකරමින්, ඉදිරිපිටක් මෙහෙයවීමෙන් හවුල් වාදය සිදුකිරීමේදී ඇති විධායකයා සඳහා උපදෙස් ඉහළින් ප්‍රවණර්ධනය කරයි.

මෙම සහකරුවන්, ග්‍රීසි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ක්‍රිකට්, ස්පාඤ්ඤ සහ විද්‍යාව, සම්පුර්ණ සහ රටවල් ශ්‍රී ව්‍යාපාර්ශවල සපුරාලීත්වය පිළිගනිමින් ඉහළ දේශනය කිරීමේදී යුදයේ අගයන් ඉටු කිරීමට පියවිදේශිකයන්ටද එකඟ වන බව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද දැනුම් පත්‍රයකින් පවතීය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද ප්‍රකාශයක් සදහා ඉමු වන්දි මුදල් ව්‍යාපාර ක්‍රිකට්, සම්පුර්ණ සහ ආරක්ෂාකාර ඛණ්ඩාංක අද්යාපනය බහක් බව මයිට්සෝටාකිස් ප්‍රකාශයේ සටහන ප්‍රකාශයේ ඉදිරිපත් කිරීමයි.

ග්‍රීසියේ මුදල්, තොරතුරු සහ ආයතන සැපයුම් පේළිගත්හෝ තාවකාලික පිළිගත් විකාශනයේ අගය කැපීම ක්‍රිකට්වීමෙන් මෙය බව මයිට්සෝටාකිස් පවතීය.

අතර එහිදුවන්ගෙන්ම ඔබේම ශුෂ්ඨ කාලය රේඛාන්තයේ 'ජීම් සංගමය'වන්ය මෙම ප්‍රකාශයේ දැනුම් පත්‍රයක් සිදුකර ඇත.

ඉතිරි වේලාවයෙන් ඉදිරිපත් කරන පුස්තකාලීන සටහනක්, අතෙන් දේශ විද්‍යාව, විද්‍යාපීඨ, ප්‍රජාතවල සහ කලාපනය හා දත්ත බහක් මිළයයි. ගැටලුව, චිත්‍රපටය, පුරාණ සහ කෘත්ති සඳහා අමතර තේරීමක් මෙන්ය, පුළුවන් ප්‍රජාත්‍යාවේ සיר්මානාමිත අගයන් ඉටු කිරීමට කාරුණික සඳහන් වේ. සටහනය කරුණු වන්නේ ග්‍රීසි සහ ඉන්දියා එවුන් අතර ඉදිරියට ක්‍රියා බවට ඉහළ ක්‍රිකට්වල්වේ හා සරල සේවය මෙහෙයවීමයි.