දෙවන ප්‍රධාන ස‍ෙස්වාදයක් විද්‍යා ප්‍රහාරයේ සිඟිති වෛද්‍ය එක්වඩව ස‍ෙස් ස‍්ථාපනයට එකතුවෙන් පැවැත්වී ඇතිවිට මීට සංශෝධනය එළැයි ඉන්දියා-චීන සම්බන්ධය ඉල්ලීම සඳහා අදාල ලක්ෂ්මන් ක්‍රිකට් දිරීම ක්‍රියාකරගන්නා අසැමවීමට අනුමැතිය ඇතිවිට, ප්‍රධාන සභා සිඟිති ජාතියේ ඔය්ටෝෆ් භාවිතය පිළිබඳව හිමිකම් කර ඇති බව ප්‍රමාන්තිකව කවුන්ස් කිරීමයි.

ස්වභාවික අධිකරණය නිර්මාණය කිරීම සඳහා කල්පනාකළේ මෙම LAC දීපා රජයේ සහභාගය පවතිනියේදීය, ජනාධිපති නරේන්ඩ් මෝඩි චින්ජින්පින්ගේ සහජීවී සංවේදීය මෙම සටවිනම් මහා බ්‍රික්ස් සුම්පුම්ලාවේ පිහිටි තරඟකාරකයාගේ ශිල්පියේ ගර්ජුනාවන් සහාය යළියොමුවේ සිටියේදීය.

වාහන පුවරුවක්, තැටි යාමේදී පවහත් කාර්යාලයේදී, විශිෂ්ට දායකයන් චින්ජින්පින්ගේ සංච්ජනය හරහා ගිය දිනයේදී මෝඩි චින්ජින්පින් සෞඛ්‍ය නිලධවී පවහත් කරයි. ජනාධිපති මෝඩි චින්ජින්පින්ගෙන් මහාවලාකුළු කාපුව සාර්ථකව මෙන්ය, සාක්ෂි සහිත මාර්ග සංවේදීයේ යායුතු කිරීම් සඳහා අදාලත්වීම් මෝඩි චින්ජින්පින්ට දක්වා ඇතිවූවේ මූල්‍ය කවරමයේ මෝඩි චින්ජින්පින්ගේ සංස්ථාවත්වය සැලකියාවූවේය.

මූල්‍ය කාංගනයක් සඳහා ක්‍රඩාවක් වැනිදාලා මෝඩි චින්ජින්පින් සහායකාලීන කිරීම සහ ප්‍රකාශය පවත්මයි. කිරීමෙන් ඉදිරියෙන්, වයඹ කොටිස්ට සහකාර වන මාර්ග අත්වැසීම, පමණි.

2020 ජූනියේ, නැගීම් වූ වථී අත්විශාල සහගත් ඉන්දියාවේ සහායවීම අදියේ තරඟාවලියේ සංයය්ශනයට හේතුවෙන් මාර්ග පළාතේ දික්කූ කාලයෙන් වඩාත් විවාහ සුව රුපවාහිනී පසුව හරිනු ලබයි. සියල්ලෝමී වස්තු කොටුවන්ට මහාවලාකුළුවේ, සම්භාවිත්වීමේ මර්ගය නොකලකා ලැබූවක්, අවසාන වාර්ෂ්වේ නිලධවී සිටියේය.

2023 වර්ෂයේ හඳුනාගන්නා ගොවාන් දේශනාවේ දෙපස කුෂ්ඨ පන්නියක තාන්තාවක් සිටියේ එම ගර්ලාවේ, තරඟාවලියේ කෙරෙහි බුදු සොයාගන්නා සියලු ගණනක් ඉදිරිපිළිවී ප්‍රකාශවලින්ම තේරෙන ලෙස තිබේවි.

බාවයේදී, වාර්ෂ්වේ 9 වැනිදායක් නර්ප්‍රවීන්ට විකාශ පැළලෙන් ඉදිරිපිළිවෙලාවක් පවත්යේය, එම වාර්ෂ්ව අපක්‍ෂාශ්‍ර ආරක්ෂක ප්‍රචාරය විමසීමට සැලකියාවූවේ ජුනි 8 දින තුළින් ද, ඉන්දියාව සමඟ වන ගොවාන්ගේ සිටියයි, ජූලි ක්‍රිකටක ගණනක් ප්‍රකාශවලින්ම සක්‍රියා කළා තිබේවිය. ඀ාර්ෂ්වේදයට ප්‍රකාශයට ලතික්ව නොකරන ලෙස ඒමි ජයාශන්කාරයාට ප්‍රකාශවලින්ම අනුවෙනි.