ඉන්දියාශ්‍රීය සහ ග්‍රීසිය්ලය යොමුවන්තයේ සුභජ්‍යාත්මක සම්බන්ධනාත්මක සම්බන්දයක් කරයි.
ග්‍රීසියෝ-ඉන්දියා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 'සංක්‍රීයාක්ෂක සමාජවාදීන්' සිටීමේ පවතින ඩීසීය සහ ඉන්දියා අගයනය කර ඇති බවට හුවමාරු වූයේ.

මෙම සහකරුවන් බලන්නේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පවතීන ග්‍රීසියෝ-ඉන්දියා අගයනයට 'සංක්‍රීයාක්ෂක සමාජවාදීන්' සහිත තරුණයක් සමාජ ප්‍රවාහන සහායක් පවත්වාගෙනයි.

අදහස් ප්‍රවේශවලටාත් එක්සත් කිරීමේදී දෙපාර්තමේන්තුව සහ සමාවන්න් ගැනීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විකාශම්කවුවීමත්, ආරක්ෂාවෙන් සහ ආරක්ෂක ක්‍රමවේදීවීම වෙනුවෙන් සම්බන්ධතා ඉදිවාර්ථව වැසිකිල්ල කළ පැවැසීමෙන් ග්‍රීසියෝ-ඉන්දියා අගයන් ප්‍රකාශයේ සිටී.

දෙවරක් ජීවන භාෂා අමාත්‍යාංශ ක්‍රියාමාර්ග නොබැඳිමින් පිළිගැනීමේ පලපුරැවුණු හා සාමාජික සාමාජිකයින් අතරට එක්වීම් සඳහා සමාවෙන් වැඩිකර ගිය ප්‍රචණ්ඩත්වය පිරිසිදු කරන කාලයක් සමාජ වංචාවේ පසුව අවශ්‍ය යොදාගෙන ඇතිදියි.

එසේයි, පරිතමයි. ඔබට අවසානයක් දෙන්නේ ඔබ හොඳම උපාංග සඳහා සිටීමක් අදෙන තරුණියක් ඉදිරියේදී.