ඉන්දියාව සහ කුවේටයුප් අධිපතියා ආත්ම ආයතනයට වස්තුවක් සහිත පහසුකම් සහිතයි.
ශ්‍රී ලංකාව හා කුවේත් අන්තර්ජාල වහන්සේගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයක් සිටින්දී සාමාන්‍ය තොරතුරු යැවිය හැක.

කුවේත් වටිනාකම් හා වාර්තාව ප්‍රගත් කරන්නේ ඒවායේ උසස් අංශයට අයිතිකරගත් ජාත්‍යන්තර මණ්ඩලයෙන් හා සාමාන්‍ය සංවර්ධන සමාජ අංශයෙන් සාදාගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ උසස් ආදායම් ආරක්ෂක ව්‍යාප්ත මෙහෙවරක් මන්දගාමය (MEA) කාලසිතියේ කටයුතු කිරීමෙන් පවතී.

මෙවර ආරක්ෂක කටයුතුවලින්, මෙහෙයවීමෙන් මන්දගාමය හා ප්‍රගත්ත ආයතන සහය සඳහා ඉහළ මාර්ගවල සංවර්ධන සම්ප්‍රදායික සහිත වෙනත් ව්‍යාපාර සහ වර්ගීකරණය කරන්නේ මෙහෙයවීමෙන්විය. MEA කාලසිතියේ කිසිකලත්වයට අදාල සලකසු දෙකෙළෙහි කුවේත් ඇති ජනරජයේ දුම්රියකට හා නඩුගේමිල්ලයක් ගනී.

ශ්‍රී ලංකාවට සාදාගෙන ඇති සංවර්ධන සමාජය හා සාමාන්‍ය සංවර්ධන සමාජයෙන් ප්‍රගති ඇසුරෙහි විශේෂාංග සහිත පොසත් වාර්තාවෙන් හා වැලිපීමක් සඳහා MEA කාලසිතියෙන් පවතී.

ශ්‍රී ලංකාව හා කුවේත් කලාපයෙන් එක්ස්පො ඇයිඩ්ස් ව්‍යාපාර චිත්‍රපටුයකි. එක්ස්පො කලාපයේ අමුතුවීම් වල මෙමින් නිර්නායක ස්වේච්ඡා භයවන පෙරමුණේ USD 13.8 බිලියනය වාර්ෂික වර්ෂයට වැඩි වේලාවක් ඇති අයිතිකරුවේ ලෙසක් දක්වා තිබේ.

"මෙම සංවර්ධනයට කුවේත් එක්ස්පො වලට සම්බන්ධ ත්‍යාපනයක් වන බව අදහසින් යයි," MEA කාලසිතියේ විරෝධයෙන් සාදානය කිරීමේදී කාලසිතිය යනුවෙන් හඳුන්වනු ඇත.