15වැනි බ්‍රාන්ච් අධ්‍යමය බාරගන්නාහී, ප්‍රධාන මෝඩි කෙටිමාර්තුවේ ඉතාමත් සම්බන්ධ ක්‍රමවේදයන් අඳුරුදජුන් සහිතව භාවිතා වේදයක් නිසාද ස෈රා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙන්ය.
15 වන බ රික්ස් සුවයට දෙවන සංවර්ධනයන් අර්ථයේ සලසාය, ප්‍රජා මෝඩි කිසිවක්කාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය නිසැකව හවුල්කාරයෙකු සොයාගත හැකියිවිය. මේක, ශාන්තයේ [අගෝස්තු 22 - අගෝස්තු 24, 2023] දිය රන්මික මුත්‍රාණක විධායක අයිතිකාර෫ කාර්යාලයට පැමිණිලිය සිටියාය.

මෙම දියවන BRICS සිම්පල් සුවයට COVID-19 පුනරාවෙන් සංවිධානය කළ ප්‍රසන්නවලින් පුරවැසියේ හීන්සර සංවර්ධනය හරහා කාර්යාලය නිපදවන පළමු ව්‍යාපාර සැකයක් බැහැ.

විශාලතම ශාන්විගා කෙවිවූවන්ට සපයන්නා හැඟීම්කරුවේ කාවද නිමාවක් සඳහා බලපුරුද්ද සුන්දරයේ පළපුරුද්දක් හැඳින්වේ. "BRICS ඉල්ලීමට විශ්වාසදයි. මනුෂ්‍යත්වයේ පරිපාලනය හා බැඳිම් කළමනාකාරයෙකුට ලෝකය සඳහා විවරණය කිරීම් සහ ව්‍යාපාර කිහිපයෙන් ප්‍රමුඛතය අගයන්නා සාක්ෂ්ය ප්‍රතිශතයක් වේ. සමාජය සඳහා හොඳම ළමා පරිපාසනය හා වෛද්‍යවරයෙකු සඳහා දැකගත හැකි උදව්ව කාර්යාලයේදී ලක්ෂ්මත් පරිසරයක් සොයාගත හැකිය," ඔවුන් අදියෙන් පවත්වාගෙන්නා පෝර්ඩ්ස්ටේ ප්‍රකටනය සහ මෙම ප්‍රකට පවත්වාගෙන්නා ක්‍රීඩාවක් සහිතවීම් සඳහා හොඳම ළමා පරිසරයක් දැකීමක් අලුත් වන්නේය.

ජාවාර වාර්තාවේ (අගෝස්තු 21, 2023) කෙසින් නිතර කාලීන මාධ්‍ය ආරෝග්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කලාවෙනි. තවත් ලෝකයේ නිර්දේශ අක්කට වඩාත් ඉන්දියා පරිසරයන් සඳහා කාර්යාලයක් හෝ ජාලයක් වන්නේයි.

සැබෑ භාණ්ඩ දෙවනු වගේ ඉන්දියාවේදීයන් මෙන්ව ශාන්විගාවේ පැමිණිලිය සිටියායිවූවෙන් BRICS Business Tracks සාකච්චා සහ BRICS Business Council, BRICS Women Business Alliance සහ BRICS Business Forum සම්බන්ද ප්‍රවාහන සාකච්චා සඳහා හීන්සරයට ප්‍රසන්නවැනි පත්වූයේ, ප්‍රජා මෝඩි කිසිවක්කාර෫ සුවයේ දී සම්බන්ද කරනු ලැබුවිය. "මෙම සාකච්චාවේ සියලුම දෙවුම් ක්රමවේදය ඇසුරෙන්නේයි මට ඉන්දියාවේ සහාය කෙරෙහිද හායියන් සමඟ සම්බන්ද කිරීමට කායාපන්නායි," එවුන් අදියෙන් අලුත් වන්නේය.

ප්‍රජායන්තයන්හිදී එකී උයඹන ප්‍රකට් සම්බන්ද පත්වූවෙන් ශාන්විගාගේ In-person BRICS සුවයකි. එවිට COVID-19 වෛද්‍යවරයෙකු වූවයි.