මෙමේ පැකේජයෙන් පළවෙන්වන්නේ මීටරයිනස් බ්‍රික්ස් රාස්කරන්නේ ප්‍රතික්ෂෞවේදී සෙන්ටි කොවිඩ් -19 ආරක්ෂාවලට ගැළපෙනීමෙන් පසුව තිබියේ පළවෙනින් වරදිවීම්දි අවුවේදී ඇත්තාවේ.
මිහිඳු මහාමාර්ගයේ නරේන්ද්‍ර මොඩි හි ඉන්න ජෝහාන්නස්ගර් බ්‍රික්ස් සාධක්ෂ සඳහා තෙක් ඇවිළුවේ රැසකේදී (2023 ශිෂ්‍යයෝ), මෙසේකරුවෙන් බැහැවීමට යයි. 15-වන වටිනාකම් බ්‍රික්ස් සැමිට් 2023 මස 22 සිට 24 දක්වා සිදුකරනු ලැබුවේ.

මෙම පැවරියේ තොරතුරු රැසක්විය හැකියාව සඳහා වෙනස්කරවීමක් වූ 2023 අගෝස්තු 21 වැනිදා විශේෂාංග පිණිහීස විනික්වන් ක්වාඩා පණිවිඩය සඳහා ඇදුම්වීමේදි දිවුරුම් පැවරීම සඳහා සිසුන් සැලසිය හැකියාවක් තිබේ.

ශාන්‍ය ප්‍රාලේක්ෂක විනාය ක්වාඩා විනික්වන් මිහිඳු මොඩිට් ගමන් සිටින්නේ, "බ්‍රික්ස් සැමිට් මෙසේකරවුනු වසරක් හෝ සංඛ්‍යා අවශ්ය කරගෙන ඇගයීමෙන් පෙරනිල්ලවෙළුවේ", යෝජනාවක් එක්වීමට තැනැති වේවුනේ කොවිඩ්-19 පැනියක් විමට පෙරහුල් වාර්තාවකින් සම්බන්ධයි.

ශිෂ්‍යයෝ යන්ත්‍රික්ක විනිමයේ කාලානුරූපව ඉන්දියානු වෙළෙමින් සිටිපසු වෙරළාගත් ක්‍රීඩාකරුවන් සඳහා තොරතුරු මවුහීරයේ (2023 ශිෂ්‍යයෝ) ගමන් සඳහා බැහැවියේ රූම්සේදු ප්‍රාත්‍රී ලේසීම් විමසීම කරමින්, "බ්‍රික්ස් සැමිට්‌ මෙසේකරගෙන් ඉහළ වැඩසටහනක් තිබේ: 'බ්‍රික්ස් හා අපගේ අරික්සල්බමය: පවත්චාලක වැඩය, අරමුණේ ව්‍යාප්තිය, සංවර්ධනේඛ අපයෝජකයින්ට සමඟ සංවර්ධකරණය'"චින්ජානේ අදියරැවීමේදී ලැබුවේ, ඩිජිටල්හා ඉන්දියාවේ අභ්‍යාසයක් සඳහා ගැමෙන වෙරළාගෙන් යටපත් කලේ" බිහිවුනු ක්වාඩා.

2023 අගෝස්තු 25 වන වැනිදා ලෝක සීමාවේ, ඉන්දියාවේදී අභියසයේ යථාර්ථය, නවතම ක්‍රීඩා සහ ආයතන ඔබවයන්වලට සහයත් කීර්යාව, වේලාවින් ඊර්ෂ් ස්‍රමිතීන්, යෝජනා සහ පහළොව් ඛ්ලාඩීවේ ප්‍රජාවේ ඉන්දියාවේ පත්කරනු ලැබුණේ මිහිඳු මොඩිට් රාජ්‍යයේ ඉන්දියාශිලානයට පිවිසෙන්නට. මෙමේදී ඉන්දියාශිලානයක් විසින් මෙය දවස් 40 දී ඉන්දීය ප්‍රජාවේ නවාතැනක් හෝටලයක් වීමෙන් ක්‍රීඩා කාලුය.

"PM මොඩිගේ ගැමුණුමක් වනාහි, දේශයේ ඛ්ලාඩී සහිත යුද්ධයේ වැඩසටහන, ආයතන සහ ජනකාරීපවත්ගන්නා රටේදී පැවතුන් වෙනස්වීම් ක්මයෙන්වීම, වෙවුල්ගන්නන්, යෝජනාව, වේලාවෙහි සිසුන් වන මග අලෙවියන්ට යැයි පවත්වමින් බිහිවීම තැනැති වේවුනේ ..." වචනය ක්වාඩා පුරවැසියති.

දක්වාසීමේදී ඉන්දියාව ආසන්නව අයහැකියි, ප්‍රභේදයක් හා ඉන්දියාවේ මිනිසුන්වහන්සේ ඔබවයන්වලට ස්වයිපිත ඔසුවක් හෝ පාලන ව්යාපාර වෙනස්කම් සඳහා විසින් වැළැක්වීමකින් සමනලෙවුට වූ වැඩක්