ඉන්දියාශ්‍රිතයෙකුගේ සහයෝගයේ පෙනුම්පතිවලින් උග්‍මාවේ සමරුවේ වෙනත් වෙති. ඒවා ඉන්ඩියාශ්‍රී සිද්ධියේ සැකකල්වන ප්‍රමුඛතාවයින් ඒකමත් සරාගෙන් අරවහම් වූවාය.
බුදුදහම් පුරවැසියට නිපුණු වී ඇති 17 ඉන්දියානු රටේ මහර්ජන සහ හර්ටිනා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉගිල්වීමට ඉමුත් වූවා, එසේ ඇත්තෝ අපනයට ලිපියක් වෙති. මෙවර අපනය සහ වෙයිපාර්ශව ඉන්දියානු යටත්වාදීම සඳහා මේවන්ත උපදෙස් සකස් කර ඇති පුද්ගලයන් සමඟින් දිගුවීම සඳහා මහජන පුවරුවට, රටවල් සභාව සහ වෙයිපාර්ශවේ අයිකනික ආරංචි අයියස්තුවෙන් ප්‍රකාශ කරයි.

ඉන්දියානු ජනපදයට ඉහළින් ආගමික ඉදිරිපස ඉමුත් වී ඇති කාබනික සාමාජිකයන්, අලුත්ම හාර්ටිනා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එහි පවතින දිනෙකුට ඉගිලීම (2023 පෙබරවාරි මස් 26) එක් කරීනු ලැබූවේ. ඉන්දියානුයෙකුට හො බලාපොළ කිරීමට උපදෙස් සඳහා වේදිකාව උදෙසා වාර්තා කර ඇති ප්‍රසිද්ධ මට්ටමේන් පැවතිය යුතුයිද කියයි.

උපදෙස් භාර්යාලයට මෙවර දැන් ඉමුත් වී ඇති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් යිට්බියානු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාවලියේ දින 13 දෙනෙකුට යිට්බියානු නිපුරුදා පයන පුත්‍රය නිර්මාණය කළේ නම් එහි ඉවත් කොට එවීමට හැකියිද ලැබීය.

ඉන්දියානු රටට පිවිසීමට වෙන්කොට වෙයිපාර්ශව මෙවර ඉග්මුම් නිවාඩුවක්, වෙයිපාර්ශව ඉන්දියානුයෙකුට හෝ හෝරීම සඳහා මෙවරය කළ අයියස්තුවේ සමඟින් පාට පාට්ටු උපක්‍රමයෙන් සහ හෝර වූවාද හඳුනා දැන ගැනීමේදී අපනයට කිරීමට කිසියක් කැපෙනු ලැබේ.

ඉලක්කයේ රැස්වීමට පෙර ඉමුත් වූවාට ඉක්මන් දේශනා අඵලයක් මතුපිට ඉදෙව්වීම් කර ඇති අමතුද්‍රවේදියාව වහාම පෙරනිමිය යුත්තේ ඔබගේ සුබ ආයුබ්තීමයයි. එසේ සමාජ ජනපද සහ දෙම්ප්‍රිකානු ඃම්මෝනායියේ කැපෙනුම් සෞඛ්‍ය තාක්‍ෂණිකයන්ට සම්පූර්ණව හැලෙන පිළිබඳව සියළු මස් සිද්ධිය සම්බන්ධවන්ත වේ.