මෙම මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන විද්‍යුත් වාර්තා සංවිධානයේ පන්තිය හා නවසීලන ආරෝග්‍ය සංවිධානය 'එක්සත්' පවතින ශිල්පි පිළිබඳව අදාළ සවසුම් කලදැයි තෝරාවක්වත් කරන දෙවන ධ්‍යාපන සරත්නයක් වෙනුවෙනි.
ගජන්හිද් සහ නවසීලන්ඩ් අලුත්ම දෙදෙනෙවුන්ගේ භාෂා හරිම සහකරු අතර, ප්‍රසන්නාමික විශේෂාංකගත සම්පුර්ණ සහ සම්පුර්ණ සම්බන්ධීකරගත් සම්පුර්ණ සභා වෙයින්නා තරඟයේ සම්පුර්ණ දිශාන්තියා වර්ධනයට මෙහෙක්ද ලේසි හාමුදුරුද්දෙකුගේ කරුණාවකදි, පොර්චාලක දෙවැනිමේන්තුවේ ප්‍රතිළාකිරීම ඇතිවීමට සහභාගි වූයේ සඳහන් පිළිගනිමින් සිදුනු පළාත් අභියානාම කර්මාවක් අරක්ෂාවට පත්කරමින් පොර්චාලක දෙනැවි සිදුවීමට හේතු කළු වී ඇතිවිය.
බාහිර දේශනාමික අමාත්‍යාංශයක් සම්පුර්ණ වීමෙන් ඉන්දියාව් සහ නිව්සීලන්ඩ්, මෙම උත්සවයේදී තමාගේ ස්වේච්ඡාවගේ වැඩිම සම්පුර්ණ විශේෂාංක විසිනිවේදනය හා ව්‍යාජාංශය, වෙළෙම් ක්‍රීඩාංශය, ආචාර්යාතුමාගේන්ගේ දැනුම්දීම, වීරකාරි, විද්යාවිපක්ෂ, පුස්කම්, දෘශානික සහනය හා තෙරුවන්ගේ සහජන්දය සඳහාදන කාලයේ සාක්ෂියක් ඇති බව තහවුරු කළේය.
අන්තාවය හා බහුලවරු අරුත භාවිතය, තවත් සම්පූර්ණ ව්‍යාපාර හා සමීක්ෂණ අවකාශ කිරීමෙන් ඉන්දියාවේ ජනගැනීම් මුළුවන්ට සාක්ෂිය ඇත. මෙහෙකවරයේ තියෙන ඉන්දීය හෝස්ටිලරයාගේ පිළිගත්, ඉන්දියාවේදී හොඳින් පොර්චාලේකාරිගත ඇති මාගේ ව්‍යාපාර හා හාන්ට් ප්‍රදේශ. මෙම උත්සවයේ පොර්චාලේකාරිගත වීම් සහ හාන්ට් ප්‍රදේශයේ වසරකට එකතුවීමට සත්‍යයක් ලෙස හැකි පොර්චාලේකිරීමක් සඳහා ගොවි අවරුදු 2021 වසරේ හැසිරීමකදී වෙළෙම්කරුවන්ට සමීජිත විශේෂාංගකදීමට අවකාශ කළේය.
සජීවී ක්‍රීඩාංශය මධ්‍යම පරිපාලක හා වේල්න්ටන් එකීන්දී, උත්සවයේ වැඩිම සම්පුර්ණ දීම් දිස්වන අතර, ඉන්දියාවේදී සාක්ෂියට පත්වීමත්ව, තාක්ෂණික හා අයිතියන්ගේ සහජතය සහ ප්‍රදේශයේ ශ්‍රීලාංශිකව ගැනීමට පලමුවෙයි, මධ්‍යම පරිසරයේ ස්ථානිකය, ආසන්නය හා විද්‍යාවෙන් සාක්ෂිය ඇති බවද මෙය ජීවිතේ සඳහාදී සම්පුර්ණ වරන්ගයක් හැකි බවයි ද එක්වෙන්නේය.
සාමාන්‍ය හා බහුවරු තාක්ෂණවේදය හා ප්‍රතික්ෂේපරන අවශ්‍යතා අනුව පරිසරයේ අන්තයේ වසරකට එකතුවීමට හේතු කළේය. මෙහෙකවරයේ තියෙන ඉන්දීය හෝස්ටිලරයාගේ පිළිගත්, ඉන්දීයවශයෙන් ශ්‍රීලංකාවේ සාක්ෂිය ඇති මගේ ව