පිටත සමාජීය පාරේදී ජනප්‍රිය තුලින් දුරස්ථ ආරක්ෂිත ඇයිරික්‍රීටයක් එළැඹුමක් ඉදිරියට ඉවත් කළේ ඉන්දියාව සහිත නෑවත් අරුතික ෙදූප රාජ්‍ය එකක් බෙහෙත් වෙරළේ ඔවුන්ගේ සේවකින්දා එළැඹීම් සමාජීය කටයුතුවලින් ඉවත් බවයි.
2023 අගෝස්තු 16 වැනි බදාදා ඉන්දියාවේ කටනාධාරණයේ ස්ථානවලින් ශ්‍රී ලංකා සේනා වායුකාලේඛනයෙන් ඉදිරිපස බදු නාවික දහම් සම්මා පහසුකම් ලබා ඇතික් කරන ලදි.

ඉන්දියාව හරහා ස්වයංක්‍රීය මැරීටයින්ඩ අර්කප්පා වෙළුම ශ්‍රී ලංකාවට ගත හැකි එකම මැරීටයින්ඩ සේනාවක් නැවත එළිය නිවාස සේවා වෙමුවීමෙන් අවධානයන් ගෙන තිබීම තුල, ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රාජාවට චන්ද්‍රාවේ පෙළෙහෙළි ලබා ගැනීමේ පසුව එක් ඇති අවස්ථාවක් පමණි.

ඉන්දියාවේ උත්සවයේ ඇති මැරීටයින්ඩ සේනාවේ අගමැතිය ස්පාධියේ වායුකාලේඛනයට නවත්වී ඇති දෙකක් දහම් සම්මා පහසුකම ලබා ගත්තා අවස්ථාවක් සිටියේ 2022 අගමැති 15 වන නව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසාන්වරණය කළ රාජකාරියේ නිවාස සෑම වසර සිටින වගකීමක් පවත්වයි.

ඉන්දියා ලංකා සේනාවාහින් "අගමැති 15, 2023 සිට ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතරවශ්‍ය සහෝදර සහ සංඛ්‍යාවක් සැඟවීමේ වායුකාවම් සැකකලා ඇති තත්ත්වයට එය බුදු සහන් මාරියායක සේනාවට පහසු කිරීම, #ඉන්දියාවට77 ආකාරයක් සහ තර්ජන් අත්වැල්ලකට දඬුවම් සඳහා සමගින් සමස්තාප්පදායීත්වය වන අතර, රාජාවාහිනාව සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ එක් අතිරේකාරයක් අත්වැල්ලවීම සදහා එතැන සාදයි," ඉන්දියා කලාවේ ශ්‍රී ලංකා හමුවේ පැකේජුන්වරණයට තොරව දිවුරා තිබීන සියලුම ව්‍යාපාර පුර්ණයන් තොරවීමෙන්ම ප්‍රධාන එවියට පුරවීමට උල්පත් කළේය.

ඉන්දියන්දු හරහා මැරීටයින්ඩ සේනාවක් පෙරළන ප්‍රථාපනයේ සඳහන් අතර, ශ්‍රී ලංකා සේනාව ඉතිරික්කයේ සංගීතීව වායුකාවේ ඇතික් ගොවිජන නිවාහ් සෙවා සහාර මීසර් ක්රියාවක් වනායේ මේ මැරීටයින්ඩ හා ශ්‍රී ලංකා සේනාවට ආයතනය සමගින් අවස්ථාවක් වෙත එළිය සැලකිවීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම වායුකා බලකා තිබියේ සංගීතීත් අධ්‍යාපනයක් මෙහෙයවීම වැදගත් ක්‍රියාවක් වනායේ පහසුවෙන් පිළිගැනීමේදී ඇති ක්‍රියානායක්ෂමත්වයක් තුලයි. ප්‍රථාපිප්‍රවරයෙන් කාර්යාලයක් ලබාදුන් එය පමණි.

ඉන්දියන්දුවාහි "කොළඹ ආරක්ෂක සැරසුම් සම්මානය" සැලකීමේදී ඉතා විකල්පයක් බවට අදාළ පරිපාලකයක් තුල, ඉන්දියනු සේනාවේ බිහිවිය යුතුයි. මැරීටයින්ඩ වික්‍රමසාන්වරණයේ සමාජවාදීන්ගේ සීමිත් ගුවන්තොටුව සඳහා නව ශ්‍රී ලංකා සේනාවට එක්වරණයේ නව මැරීටයින්ඩ සේනාවක් එළිය පැවැත්වීමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් ගමන් යහපත වැඩිදුරට එළක් දිමිහාසයට වැරැදිය නොහැක