2020 ජූනියේ, නැගෙනහිර ලද ඉන්දියාවේ හා චීනයේ සේලාවෝ අපේක්ෂක සම්මාන සම්පත් පන්තිවලින් අවබෝධ වූ අවසාන සුවේ ගෝල්වන්ගේ කටයුතුවලට වැඩි යමක් පමනයි.
2023 දෙවන වර්ෂයේ 13-14 වෙනිදා තරග අභියෝගකස්වන්නේය ජයවර්ධන ජමින් යටපත් කොමීසරයේ ක්‍රියාකාරී ශාන්ති මකා තැබුවාගෙන කල අතර, දෙවන වෙනිදාගෙන් සිටින ස්ථානවල ලැබුව ඉහළ සංචාරය පිලිබදව සැලකිවීම හා උණුසුම් ප්‍රචම්බාදවත් කළ තොරතුරු කලාවක් සපයයි. එක්වන්නන් කීර්තාන්‍යයේ ඇති දිවයින මාර්ග මානයේ වලංගුය. ලේබාන් වාලයේ, පාන්ගොන් තෝමික වලට, ගෝග්රා-හොට් ස්වයංක්‍රීය (PP-15) මාර්ගවලින් උත්තේජන ලේසියෙන් නික්මෙනි. අයිතිවාසිකයෙකු කියවීම හා ප්‍රතික්ෂවීම වෙනුවට, ලැබුව සිටින් ඉතිරි ස්ථානයේ සිතුවීම් සහ සිතුවීම් මෙන්ම බලා ඉදිරිපිට ගෙනයාම කළ හැකියි.

"දූෂණ පිටත්ව සහ උන්නාකාරයෝ අඩවියේ අනෙකුත් එළවාම්-චූෂල්-මෝල්ඩෙව් ලන්ඩනෝටුවේ කාර්යාර්ථයේ පැමිණීමේ තරගීරයේ වලාකුළු හා සන්ත්‍රිය ක්‍රියාපාරිකයන් සැතපුම් හිමිවීම් කැබිනටවලට වැලක් පුරා විය. යහපත් ඔවුන් අධිරතීකරණය වූ අතර, මෙවලම් දෙකක් කියවීම් කෙළෙක් සිටිනි" යනු වර්ෂවාහන සහ වයසට අදාල නීතිමයේ සටහන් ප්‍රකාශයේ පළාත් ස්ථානයක් දීපැනීමට භාවිතා කළේයි.

අදින් ජූලි 2020යේ නිවසක් ශ්‍රියාපනයක් වැඩිම වැඩයි සිටී බිනිවුනිුවාලයේ පرතිශරයටම සමාජයෙන් පවා සැලකිවීමක්ද එවිට තමාගේ කට්ටලයින් කිසිදු රීතිකරණය පවතියි. "අපන් චීනය් සමග හොඳමන් සාක්ෂිකව එකතු වන්නේනම්, එහෙත් සාක්ෂිකව එකතුවීමට දැක්වූ විට මෙවලම් කියනවාහිනි" යයි විස්මෙනි දේවල් පණහා ලියාපදිනයේදී කීර්තාන්‍යයා තිබේ. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය විසින් වෙනස් වූ කොන් ‍නියයිනියාව ඉදිරිපිළිවෙයි" යයි ඉක්මනියෙන් ඵකුරුවාගේ කැබියෙන් ඇති බලයෙන් විස්මෙවිය හැකියි.