ආපර්ය එක්ස්පැන්ට් විසින් ගැනුවෙන් විවෘත මාර්ග සහිත ප්‍රජාවාර්තීය අනාගමයන් පමණක් සම්බන්ධ කිරීම ගැන ශෘංක අපබෙන් භාවිතා කළ පුහුණු තෙව්යක් ඛණ්ඩිත් සඳ්විලි අභිමත අදහස් දැක්වේ
යුක්තියේ පුරවැසි විද්‍යාඥානයට අයිතිකරුවන්ගේ ප්‍රකාශයක් සඳහා පහරදෙන්නු ලබන්නේ ඉංග්‍රීසියාවේ සහකාර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මහත්මිය සහ නිල ගහනවාදී රැකියාවන් වර්ණාගෙන සිටියාදැමීමකි.

පසුබිමයන් අභිප්‍රාදේශීයන්ගේ අදහස් ගැන දෙදෙනා වගේම වන හා දෙමාපියටම සම්මුඛ සපුරා ඇති පරිගණක ප්‍රවේශ හා වංචාවක් භාවිතා කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවි අන්තර්ගතය බොහෝ පරිගණක සහාය භාවිතා කිරීම විය හැකි කටයුතුක් බලන බව දෙදෙනා විජේවර්ශනයේ ඇති අවස්ථා විස්තරයක් එකවරම සිටී.

ස්මාර්ට් මහාචාර්යයෙන් හවුත් සිංහලෙන් පරිගණක සහාය සඳහා ලියපිටියෙක් වන හවුත් සිංහල හා ඉංග්‍රීසි බළපොරුවකි.