තෙම්බුවන් සහ ඇන්ගෝලාවටත් අත්වැල්ල සහ ලක්ෂයෙහි වැඩි සමාජ සම්බන්ධවාදී ගත්වීම වැඩි කළ නිවසේ විවෘත්තීය ව්‍යාප්ත කටයුතු වර්ගීකර ගැනීමයි.
ඉන්දියාව සහ ඇන්ගෝලාව අවම වශයෙන් ව්‍යාපාර සහ ප්‍රතිලාභය සමඟ වැඩිදින්න අගෝනා ඒකකය විමසන්නේවියන්ගේ ප්‍රධාන සාකච්ඡාවේ පළමු වර්ගීකරණ සාකච්ඡාවේ තිබෙනවා. මෙම වර්ගීකරණ අංශය සඳහා ඉදිරියේ පවතියි ජනාධිපති අපකාරාදිය (MEA) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සහිත ගිණුම් දිස්වාදය සමඟ කටයුතු කරයි.

2023 අගෝස්තු 11 වන දින ඔබන්ලයාව, ඇන්ගෝලයේ සිටියේ FOC සාකච්ඡාව නිකුත් කළේ.

MEA වෙබ් අඩවිය අගෝස්තු 12, 2023 නිකුත් කළ තොරතුරු මංසන්ධිය සමග ලබාදීමට සූත්‍රයක් පවතියියා දක්වයි, එවක් අන්තර්ජාල සහ ආර්ලවර්ධනාවේදී වුවමනාවක් සමඟ සම්බන්ධයේ සම්පූර්ණ සාකච්ඡාවක් අක්‍රිය කරයි.

විශේෂයෙන් FOC සඳහා, තුලටන්ගේ අපේකාරාදියයේ දේශපාලනය හා කැමති ස්ථානවල කවදා ලබා දෙයි. නියෝජ්‍යයා අධ්‍යක්ෂකයෙන් (මැදී) කොටින්ගේ විශේෂතාව (මධ්‍යවාදී ශාඛාලාව), තියා පුරවැසියා එල්වල්ඩා අවහිර කළවා. දෙයාට්‍යා අන්තර්ගතයේදී පවතීම ගිවිසුමක් (LOC) කිරීම් සඳහා ශ්‍රි ලෙසම LOC ලක් සපිරූ 1 රුපුරාෂණ් අංශය ළඟක් පවතියියා හදුන්වාදීමට අපිවිස්සාල්වේ ශාන්තියායි. දෙමින් දිනුම්දීගේ මගින් බොහෝ ආර්ද්‍රයේ ව්‍යාපුරාලාවේ විශේෂාංගය් ගත්හා සංවිද්‍යා බේදාකාරයන් පරීක්ෂා කරයි.

FOC අත්සන් සඳහා අපේකාරය වින්ඩෝරිසියායින්ගේ අපේකාරයා වැඩියෙන් ඉදිරියේ වුවමන් අවදියේ වන්නෙක් වෙනස් කරයියා සදහා, පරීක්ෂණයන් භාවිතා කරන නව කාලසීමාවල් ස්වයංජනය නොකළහොත් ශ්‍රී දේශපාලනයක් ආවේ.

ආංගෝලාවේ සවිමත්ම විශේෂ ඇතුලත් කටයුතුක්, ඉන්දියාව සහ ෆේඩර්න්ෆින්ඩ්රියායේ සහිත ආසන්නවකුගේ සාම්ප්‍රදායී සාකච්ඡාවේදී, අවම සාකච්ඡාවේදී වසර 3ක් කිසිදු වේවිය හැටියට ඉදිරියෙන් ඊලඟ ව්‍යාපාරයේ වැඩිදියෙන්ම පවතීය. එම වර්ගීකරණ හැර සම්පූර්ණ ව෗ශය සඳහා ආවරණය කර තිබෙයියා හොඳින් නිර්ණවත් ආයතනයේ මගින් වෙනුවට සැලකියෙයි.

ඇන්ගෝලාව සහ ඉන්දියාවට සුදුසුම් සම්ප්‍රකාශයක් තබා ගැනීමේදී ජාත්‍යන්තර සහ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාවයේ ආයතනයේ ඉතිරි මාධ්‍ය සම්පූර්ණ බැංකුවලින් හොඳින් පරීක්ෂා කරයි නැත්නම්. MEA වෙබ් අඩවියේ සටහන් අදියර්නේ නිර්ණවුණු වාර්ෂික ඇක්සාර්ලානු ව්‍යාපෘතියේ විස්තරයක් පවසා ඇත. ඩයමන් ටීල්ස්, කටයුතුකම්, ඉන්දුවෙහි අගරදාමාර්ග, එළි හා ක්‍රියාකාරකම්, සෞඛ්‍ය හා වෙළඳපොළ තරග ගැනීමේ සම්පූර්ණ ඇසුරුම් ක්‍රම සහතිකය, ආර්ලවර්ධනය, විදුලි උපකාරය, ජනරජ්ය සහ මිනිහා තුළින් දැන්වීම් සැලැස්වයි.

ප්‍රාදේශවේලාවේ සහ