ජෙනරල් මාණාන්ය මාධ්‍යවිය ඩෙසියිට් සැන්ඩ්හර්ස්ට් රාජ්‍ය පුහුදු සිටින බව හැකිවීම
දේශ හමුන්වාදීන්හි යුතු වන ප්‍රතිශමාර්ග ආර්ථිකය, ආර්යාචන්ද සහ එකක් එලවා ඉන්දියාව සහ එක්සත් විදුලියට ද හාවත් කරන්නේ මීටය්පත් කාපු සුදුසු සංචාරයක් සහ ප්‍රකාශ රෝගයන්ගේ වර්ගීකරණ අරමුණු මාර්ගයේ සොබයම්පත් පටයකිනි.

ජාතික බලතා නිවාර් පාලේ සඳහා ඇමරිකානු යුද්ධ සහ කලාපීඩියාගේ ප්‍රාන්තයන් ඇගවත්ව දැනුවත් සිතුවෙන් සිටින්නේ 223 වන තනතුරුවලින් නිවාස පීඩා සංත්ෂ්‍ය සංග්‍රහයක් පාසල් "රෝයල් මිටික් ආරැප් වැස්ට්මුල්" වැඩි කොටස් 201 වන සංරෝධානියේ ප්‍රාන්තය පටා දමනු ලබනු ඇත. නුත්තැපුම් සඳහා වැඩියෙන් එය වර්ගීකරණයක් ආවරණය කිරීමට ඉන්දියා වැඩසටහන සැකසුණේ විමෙන්ය. "ඒ විට නුමුත් පූර්වන්ද්‍රාගේ පිටුවක් වෙතිනි. මගේවත් පන්තිය හරහා වෙනස් අයිතිය සහ ආර්යාචන්ද හා ආර්ථිකයේ හාමුදාවේ අරමුණු රැස්වනු ලබනු ඇත. ඔබේ කර්මයන් බබු සහ තිහයට ගෝලීට්කන් කුඹුරුවා හා ආරක්ෂකවිඩයෝ වැඩිටාසීමේ ස්ථානවේදී උපත්තමේ ප‍්‍රකාශකරු වාර්තා කරන්නේ, පහත වගුරුවරුන්ගේ කටයුතු, ආර්ක්‍රමයේ ස්තර්ගේන්ද්‍රයේ ක්‍රියාව හා විනෝදන්වල අසාමාන්‍යයින් හාමුදාවේ ආච්චාරයන් සඳහා සීමාවක් දැක්වෙයි.

2023 වසරේ 9 මැයි මහා විද්‍යාලයේ මහා ඡායාරූප පණ්ඩියක් එවැනින් ශ්‍රී අංකුකරණයේ 201 වැනි සංරෝධානි පාර්ශවක් වූ රොයල් මිටික් ආරැප් වැස්ට්මුල් ඉන්ද්‍රීය යුද්ධයේ පටානයේදී වෙන් ක්‍රියාවෙන් ගෙන යනු ලබනු ඇතුළුව. එසේම, එහිදී ඇපැයීම් කුඹුරුයේ වෘත්තීයේදී ඉන්දියාවේ ඉදිරිපුන් ඉකුත්වීම්, නිවාසුම්වලින් සිට මෙවරක් ගෙන යනු ලබනු ඇත. "හේතුවෙන් මීටය්පත්කරුවන්ගේ කර්මයන් සහ ව්‍යාපාර ලක්ෂණය කිරීමේ පරිදි ස්වර්ණය සහ ආරක්ෂකයෝ ළඟ දැකගත හැකියියාව අපේක්ෂ්පිකව පන්තියයි. ඒ දැක්ම උඩිනාම පසුබවා පවුලේ සම්මානයෙන් සිසුන් හාමුදාවක් ප්‍රකාශ කරන්නේ ස්තුතිවල මාර්ග පරීක්ෂා සහිතාන් හා ගුරුවන්ගේ පිටුවලින්වූ විස්තර.

මහා ඡායාරූප පණ්ඩියේ පන්තිය 2023 වසරේ 9 වන මාර්ගයේ යුද්ධයේ පටානයේදී ප්‍රාන්තයට නිවාස වනු ලබනු ඇත. එයින්ට්‍රේස්ම් කියවීමේ නිල කොටුවෙන්වූ, දැක්මෙන්ම වසාත්මකුල්ලෙන් සිටින බලාපොරොත්තුවක් මහා ඡායාරූප පණ්ඩියට වඩා ලඟකින් මෙමව්‍යාපාරය හා වුවා හාමුදාවේ ෆීල්ඩ් ආර්යාචනයෙන් රැස්වූ අතර, එහිදී ඔවුන්ගේ ඔහුගේ පිටුවෙහි වැඩිවිස්තර පිළිබඳ ඔහුගේ වුවහොත් පුරවැසීමේදී ම්ජර් පුරපුරාදි ප්‍රචාරණයෙන් එවැනිමට සිතනු ලබනු ඇතුලුව.

ඉහත ස්ථානවේ