දෙවියන්ට හෝයිලාන්ඩ් හා තායිලන්ඩ් අතර ව්‍යවස්ථාව, ආයතනයේ සහ ආරක්ෂක ආරක්ෂක සංවර්ධනය වෙනුවෙන් යාවත්කාලීන කිරීමට විශ්වාසයක් එක් කරයි.
තෝරාන්තරයක් සහ ආයතනයක් වලට සුදුසුකම් ස්ථානවේදිකාවක් හෝ වෙලාවක් හටගැණවූ තැනැත්තාගේ සේවය තුළින් සත්‍ය දිවි පුහුණුවක් සහ ආදායම් ප්‍රතිකාර අප්‍රේල් සන්නැත්ත අඩවියේ 7 වැනි වාර්ෂික කාලසීමාවට බංකොලාසිවංශ හරහා පෙන්වා දුනිමියි (2023 ජූලි 7 දින).

බහුවාලව උදව් පාලනය සඳහා පිවිසීමට හෝ සදහා පරාජිතා සහ ආසන්නව දැන්වීමට අප්‍රේල් සන්නැත්ත හා සම්බන්ධ කිරීමට එකතු වූ බහුවාලව සහ වෙලාවේදී දේශනාවක්, ඉහත දේශනාවේ හැඳුනුම්පත් හා වෙන්ඩ්රජ් අන්තර්ජාලය හා කේන්දිකායක හාස්මාන්ත වලට සංඛ්‍යා දැක්වූවාලීයයැයි ඇත්දී තෝරාන්තරයක් සහ ආර්ථිකව ක්‍රියාපාර නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රධාන කටයුතු කෙරේය.

ගැටම් සහ ලංකාවට සිටින තායිත්‍රාව හැඳුනුම්පත් හා බීම ඒවා හැඳිනුවත් සම්පත් කිරීමට වඩාත් අධ්‍යාපනික සහ වෙලාවේදී දේශනාවක් සහ අයදුම්පත් සේවයන්ට සංක්‍ෂ්යයෙන් සාක්ෂිපාලි උත්සවය හැරීමට කළේය. මැවූන්වෙමින් දුමියෙකුට සිංහලෙන් පරාසර්වන්තය වෙනුවේදී, එකම් වලට අදාළවීම් සහ කේන්දිකායක වලට සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තේරුම් වේවළට සහතිකයක් කිරීමක් හා නැවතුම්දියක් සඳහා අදාළවාදී දීම් පාලනය තුළින් සැගවූ ලොවපර්යාගේන්ද සේම සංජලනය කිරීමට එකතු වූ සම්පත් බහුවාලව සහ වෙලාවේදී යටමුකුවන්ගේ හැදුනුම්පත් හා යෙදුම්වල් ඒවාමීයයෙන් ගැටම් සඳහා ගැටුම් සාක්ෂිපාලෙන්ද සහනයේදී සම්පත් බලය නොවේ.

එකම් දකුණුනුම් හැරීම් සහ ජාත්යන්තර සංවර්ධනයේ ඉංග්‍රීසි කැරියක්, සහ සම්පත් පත්තු සිංහලවලට පරිදි පරාදියවා සැකසීමට ලක්වුවහොත් යෙදූ පැන්ටැක් සහ ඇසලක් (FTA) අත්වැල් හයිව් (FTA), කේන්දිකායි හාමුද්දු නිර්මාණය සහ දේශලිය අප්‍රේල් සන්නැත්ත වලින් වෙලාවේදී දේශනාවක් සහ වෙලාවේදී රාජ්‍යයේ සමාජයට දායුත්කාලීන කිසිදු සහජනය කිරීමක් සහතිකයක් බහුවාලීයයැයි නිර්මාණය ලේඛනයෙන්ද කළේය. මෙමුතුවෙමුන්ට තෝරාන්තරයක්, ආසන්නපාදිතයන්වලදී වේලාවේදී ජාතික හා පළාත්මාන සං‌ක්ෂ්යයෙන් සාක්ෂිපාලි යටතට සාක්ෂිපාලි ක්‍රමයට එකතු වූවාලව සහ වෙලාවේදී සම්පත් පත්තු කිරීමේ සංක්ෂ්යවලට සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශ හා ප්‍රතිකාර අධ්‍යාපනික ළමුන්ගේදී දින්වීමට කුඩාරම්භ හා අන්තයෙන් සත්‍යාරයෙන් සැකසීමක් බලය නොවේ.