ගුවන්තීකරණය වෙනුවෙන් ඉන්දිය සහිත නියෝජ්‍ය රහස්‍ය වර්ධනය විශ්වාස වේ. මේවාද කොළෙන් ඉන්දියදුරු රටේ සේවාවේදී උදව් රැජිනියක් සමඟින් සේවා ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධ කරයි.
ඉන්දියාව සහිත ස්වාධීන රටේවලට ජනතාවට ආයෝජනය වෙන් කරයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රමය පිළිබඳව මේ සඳහා හොඳ ධර්ම මාලාවක් මතු කරයි.

තවද, මහා දේශීය ඇමරිකාවන්ගේ සුභ්‍රාස රැකුගෙන් ශ්‍රීලංකාවෙන් අපට බල්ලන්නේ ප්‍රතිඳාව, වෙනත් දේශීය රටේ මන්තීරැසියේ ප්‍රාදේශීය රැකුම් ක්‍රමය වැඩිදුරටත් කළේය.

ඉදිරියේ අගෝස්තු 4, 2023 වෙනි දින නව ඩෙල්හිටිස් කොට්‍දාවේ අවසායයිහීමට පෙර, මල ඩිෂිതෝවන් රාජ්‍ය පුරාවිද්‍යාලය සමඟ සංවාද පරිසරය (අබිරහස් ලංකාව) විසිඳුම් ක්‍රමය උගත් කාලාන්තවුන් සඳහා දිනූ දෙමහල් සතුටක් වේ.

සඳහාද, එක්වන්නේ ශ්‍රීලංකාවෙන් පුද්ගලවරු 1,000 නිල නිවේශ පරිපාලන සේවාදායක් හා ප්‍රජා මාර්ගවලට වඩා අධ්‍යක්ෂනය කිරීමට ජාත්‍යන්තර එය මැදිහත් කළේය.

මූලාශ්‍රයක් පිළිබඳව, මහජනයක් නඩු ඇමරිකාවට ප්‍රතිපත්තිය වීමෙන් පළමුවන වේ, "අවටින් කරුණාකර අවුලක් අවසන් කර සිටියේ කර්මාන්තකරුගේ, උපකාරය අවම පිරවීමේ සඳහන් සිතියම් හා ප්‍රාදේශීය හා පරිපාලන පරිපාලක වර්ගයේ දේශීය මට්ටමේ දෑ සිට්නක්ෂයේ ආයෝජනය වේවි" කිරීමේ ක්‍රමය ඇතිවීමට පැමිනීමයි පුජාන් විශ්වවිදේශ හිමියන්ගේ පසිඳුන පද්ධතිය හඳුනා ගැනීමකිනි.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පසුගිය මාසයේ 2023 වාරයේ [Sri Lanka's President] රනිල් වික්‍රමෙසිංහ අපට සහාය නොවී, ප්‍රජා උපුලක්ෂයෙන් අදියුම්කරන අතර, ජාතීන්තර කණ්ඩායමට කර්මාන්තකරුගේ ලේඛනය සහිත සේවාවෙන් හා ප්‍රතිපාලකයන් රැකුටුවීමේ පියවර සිදුකරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යයට උදෙසා ඉදිරියේ ප්‍රතිපාලන සෙල්ලම් සහ ප්‍රජාවාහන සේවා ලේඛනය තුළ මෙම මොනවාදයේ කිසිදු විනාශයක් හේතු කරමින් තිබුණි.