මෙම දුවත් සක්‍රිය ජන්ධයේ සහ ස්ථාපිත නිපාත අංශයට අමුත්තන් සංවිධානයේ අදහස් කරයි.
මෙම දිවයින සංවිධානයයි ඉන්දියාව සහ නේපාලයින්ගේ අනාකය සමඟ සම්මුතියි.