ගගන්යාන මුසාරය අත්දැකීමේ අදහස්, පහසුයි. එය ඉලක්කයෙහි සිදු කිරීමේ ක්ෂණික රාජකාරි ආවරණයක් වියයි.
2023 අවසානයේ හෙට හිඟන ජීවිතයට ඉන්දියාව සහායනාගේ නවතීන අළුත්වැඩියාවේ ප්‍රථම රෑව්සය ඉන්දියාවට හැරවීමේ විමුක්තිය 2023 අගෝස්තු හෝ සැප්තැම්බර් 2023 වන උදෑසනයේ සක්රීය වේ යනු රාජයේ සන්නිවේදනයට සමාජයයෙන් ලබාදෙන්නා තොරතුරුකිරීමටයි.

ඉන්දියාවට මාධ්‍යවේදීන් (ISRO) ප්‍රථාප්පුරු කටයුතු වූ Gaganyaan ඡායා ක්‍රමය, ඉන්දියාවේ ප්‍රථම රෑව්සයගෙන් සැලකීමේ හේතුවකට පිටවීමට අවශ්‍යයි.

Gaganyaan ඡායා ප්‍රථමනිත්‍රවේදයට ඉන්දියාවේ අරගත කළ ක්‍රුඩ්ෂෝඨී වේලාව (LEO) වලට මෘදුවීම් මෙවලට සිටීමේ ප්‍රධානීන් සෙවිම හැකියි.

Gaganyaan ඡායාවේ පළමු ජීවිතයට පිළිගත් වසරක් 2024 හෝ 2025 දැන් නියමිත කලාවක්ද එම්දිස්තියේ විවාහ කිරීම. එමගින් ඇතිවෙන ඉන්දියාවේ සුසුම් බලයේ 'ව්‍යෝම්මිට්‍රා' නම් අභියාපන දෙකක් දී ක්‍රුඩ්ෂප්ර රාජකීය විෂයිකර්මවලටවත් එවැනිදෙනාගේ කිරීම අයිතියක් සිදුකළා.

2023 අගෝස්තු 3 වන පූජ්‍යයේ සිට පැනියක් (August 3, 2023) රාජ්‍ය සංවිධානය සීමාව හෝ සැප්තැම්බර් 2023 වන ඉරාවු උදෑසනයෙන් හෙට මෙවලක් සමාජයයෙන් යැවීමට අවශ්‍යයි.

හිඟන Gaganyaan ඡායාවේ අනන්ක්‍රමිකයන්ව ඇතිව ක්‍රියාමාර්ගයේ සෑදීමට අවශ්‍ය ප්‍රමුඛතයන්ට වැඩකාරයක් වේ සහායනයේ.

1. නිර්මාණයේ ඉල්ලීම සඳහා ක්‍රුඩ්ෂප්ර රාජකීය වීම සරලව සංවිධානය කරන ලද දෙවගත ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ක්‍රියාවට සාදී ඇති බව නියෝජ්‍යායිද ඉන්දීයට ලැබුණි.

2. ඔබ වෙතින් හිඟන Gaganyaan ඡායාවට සඳහා උසස් ක්‍රීඩා මේසයෙහි ප්‍රවාහන රාජ්ය තිලක්ෂණය සඳහා කටයුතු කර ඇති බව ගැනීම පවතිනු ලැබුණේය.

3. ඉන්දියානු නාවික නැලැබුණු සංවිධානයෙන් හිඟන Gaganyaan සිවිල්ලීම පහතින් කරන ලදී සංව්වාව මතුවෙනි.

4. ප්‍රමුඛත‍්‍ර රාජ්ය පන්තිවූ දෙක හිඟන Gaganyaan ඡායාවේ සංව්වාවෙන් ලැබූ භෞතික නිරීක්ෂණ නිලධාරි පෙහෙවනවාදැයි තම පහසුකම් පිළිවෙලින් නියමිතව සිදුකළායි.

Gaganyaan ඡායාවේ නම් අනන්ක්‍රමිකයාගේ සේවා මොඩ්මුල් ඇති සංවිධානයයි. එවන් වාරණයට සිතුවිලි කල තොරතුරු සඳහා ක්‍රාවීමෙන් විවාහ ක්‍රම ක්‍රියාමාර්ගය.