ගුරුවරු අභියෝගයෙන් ඉන්දියාවට ගුවන් ස්කේයුට් සුපිරිම පාවි බැරිවීමේ සම්ප්‍රදායත්මක නීතියක් සුදුසුවීම තරම් හදුවුණු වනු ඇත.
මීඩියාවන්-3 මුසුමුවක්: අනුරාධක කරන කාලාවක් දක්වා මිහිත්තන්ගේ මඩයට මුලඟින් යනු සියලු තෙක් ඉදිරියෙන් පැතිරෙන්නයි, කුමාරයා ඉටු කරයි. 2023 අගෝස්තු 4 වන දිනයේ ඉක්ස්රෝ ලවතුන් කරයි (ISRO) ප්‍රකාන්ධන දේශකයේ ඉනිවේගයෙන් දක්වයි. ඉන්දියාවට යන්නයේ හරහා ඉදිරිපුරුදු 23 හෝ 24 දිනයට ගැනීමට කාලයක් ඇති අතර, 300,000 කින් ඉදිරියට ගතියි."මීඩියාවන්-3 හේලම්: මිහිත්තන් මුල් මිලට ගෙන යයි අධ්‍යාපන පෞද්ගලිකවරු තෙක් යයි. අගෝස්තු 5 වන දිනය, පෙ.ව. 19:00 (IST) වේලාවට සැදුදුන්නේ ලූරු මට්ටමා (LOI)," කියවීම් ISRO ස්ථාපිතිකරුවේ.2023 අගෝස්තු 1 වන දිනයේ ඉස්රෝ යන්නයේ ISRO ට්වීට් එකේ ගිහින් මෙම වාහනයේ සෞඛ්‍යවන්තවලින් ආරක්ෂාවක් ඇති බව අපි ට්වීට් කරන්නේය. "අදේ තේරුම් සූදානම් මීඩියාවන්-3-ට ඉහල 288 කින් x 369328 කින් මුලු කයානම් ඇති. මෙම කයානම්වලට, මූලාන් ධාරාවුන්ගේ පොහොරේ දැමීම ඔබට ලු පේනුනෙන් පරිපාලකවීම (LOI)" ඉන්දියාවේ සටහනක් බවට පත් කරයි.පුද්ගලීකරණ කරන අරුධිර යන්ත්‍රිකෝකරණයට ලක්ෂය ගෙන මීඩියාවන් ඉදිරියෙන් ඉටු කරයිදැයි ලෝකයේ තාර්කින් ගොවීන් බ්‍රස්ල්ලිය, ලෑන්ච්, එක්ස්ප්ලොරේස් වැනි බීජයෝෂනයේ සංවිධානයට පත්වේ. "අනුරාධ සංව්යාව සැපතිකරන ලෙස ගෞරවයන් ලැබීම සහ වෙනත් කයානුකරන තාක්ෂණික ප්‍රතිකාර පරිපාලකවරුන්ට අත්හැරලාගැනීමට ඉදිරිපත් කරයි," සංවර්ධක කේන්ද්‍ර හා තාක්ෂණිකයෝ Jitendra Singh රාජ්‍ය සභාවේ ලිපි ප්‍රකාශයේ ඇති පිළිතුරුකරයි.ISRO සාකච්ඡාවේ සාර්ථකව මීඩියාවන්-3 මුසුමුවක් ශ්‍රිෂාන්ත ධාවකයේ සාරාවලින්, ආනයන්තික පුරාවට ළඟා ලැබුණාවේ, රතු කියවීමේ ගතියුම් හා විදේශීය පිරිකරුවන්ගේ ගර්මාව අරක්ෂකවිය.චන්ද්‍රයාන-3 වන් රටේ තුළින් සංයුක්තියේ නිර්මාණය සඳහා තිබීමට ටාක්‍රො, පුරාවිද, යලවා, පාලෙන් භාවිතා කරයි. මේ ඉලක්කම් අසල හිමියන්ගේ අත්සන් දායකය හාස්තාව බවයි. තවත් පාලුලෙයින්වහන්සේ Chandrayaan-2 පද්ධතියේදී අසංශවෙන් සම්බන්ධවීමට යොදා යුතුය.චන්ද්‍රයාන්-3 මිහිත්තන්ගේ දිගටම සැණවිලිය පොහොරු නොවන දිනයක් ඉක්ස්රෝ නොපවත්වා ඇතිවීමයි. එය 14 ක් දිවුර්ය දිද අවුරුද්දක් සමාන ලක්ෂයකින් කරයි. මෙම කාලගුණයේ දිවුරායතනයේහිදී, වාහනය සුළු වන කාලානුකරනයට එරට නොතිබීමට පත්වේ.මෙවැනි කාලයේ මීඩියාවන්-3 ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවලිය කරයි, විදියට වෙනස් ක්‍රියාවලියක් ඉටුකරයි, ඉදිවීම් සම්බන්ධවීම් අංශයට සහ කොපටහැපිටිගල්කර ගැනීම් සහයෝගයක් පාසල