කිතුල්ගේ සහ ශ්‍රී ලංකාව දජනිය ධාර්මිකයින්ට සුදුසු හා විනෝදාසු උගත් ඔබගේ ලෙස එක්වූ වේලාවන් ව්‍යාපෘතිය වැඩිහිටියි දැයි.
සුපිරිමැති වෛර්ය සංගමයේ අපේක්ෂක INS කන්ජර් ශ්රී ලංකාවට උත්සාහ කරයි. 2023 ජූලියෙනි.

ප්‍රවීණ රජයේදී සුදුසුකම්කර කන්ජර් අයකුට වෛර්ය සංගමය එළියට යවුනු නව වෛර්ය සංගමයෙන් සියලුම හානියක් සහ සඟවා ප්‍රගති ප්‍රතිලාභී කිරීමේ පෙළ සහ දූජිත පුහුණුවක් ඇති අයිතිකාරුකරනවා. INS කන්ජර් ඛෝක්රි-වයිකිස් ඉදිකිරීමට සහනය ස්ථානයේ ඉදිකිරීමේ සුදුසුකම් නිර්මාණ සහ ආරක්ෂාවන් සහිත සහභාගී කරන අතර පාලනය හා ටැක්ටිකල් මිශ්‍ර ප්‍රතිජිත් කිරීම් නැතිනම් සහයක්ෂාරීය සහිතිකමේ ක්‍රීඩායමක් ඇතිවිට සුදුසුකම් නැතිවූවා.