ශාස්ත්‍රීයේ IIT මධ්‍යස්ථානය ශිල්පී කැම්පස් ඇතුළුව ඉන්දියාවෙන් බාස්ත්‍රීයේ පළමු උද්වේදියාව විවෘත කිරීම සඳහා විස්තර දැක්වීමයි.
ඉන්දියානු තොරතුරු විශ්වවිද්‍යාලයේ (IIT) මැදිවිල්ලකුලෙන් Zanzibar කුසලාන වෙත පැවැත්ම විවෘත කිරීම සම්පූර්ණයෙන් ද. ශ්‍රී ලංකාව හා අවදානම වෙනස් කිරීමෙන්, සියවසෙන්, මෙවර සිට ලොකු ගොඩනැගිල්ලෙහි මින්නේ (August 1, 2023) දිනයෙන් ඒකකට ගැනීමේ අයිතිකරුවන්ට, ඉන්දියාවේ සිටින හා ශ්‍රී ලංකාවේ පිටුවන ുම්මන්තාවන්ට මීටර 2023 ඔක්තොටුවලින් වැඩිදුර සම්මුතියෙහි පාඨමාලාවක් සඳහා ආරම්භ කළේයි. IIT Madras Zanzibar වැඩිදුරුත් වූ විට, (50 සීට්) දත්ත විද්‍යාල විද්යානයේදී හැදින්වීම් විය හැකියි හෝ නිර්වූලීය විවිද්‍යාලීයයක් (20 සීට්) දත්ත විද්යානයක් & බූන්මවාන්තා විවිද්‍යාලීයයක් සඳහා වීමට පමණයි. එවැනින්, මෙම විවිධ ක්‍රියාවෝ සඳහා අනුභව සම්මුතියේ, ඉන්දියාවේ University of Birmingham, UK ; Deakin University, Australia; African School of Economics; සහ Nigerian Institute of Technology and Management සමග අමුද්‍රව්‍ය එසේනයක් සමඟ සන්නිවේදනය සඳහා MoU අංකය 29 ජූලි 2023 දී නව දිනේෂ් දෙවන සිටින් එළියෙනි. Zanzibar ක්‍රියාකාරකම් ඉටු කිරීමට ඉඩදෙන්නේ ඉන්දියාවේ වෙන් නියෝගේ දකුණු වෙබ් අඩවියයි. ඉහතින් විවිධ විග්නුද්දේ ​ශ්‍රී ලංකාවේ IIT හි ප්‍රකාශයට පිටුවන එකකි. පාඨමාලා වැඩි විවිදියට, අධ්‍යයනයට, ශිෂ්‍යත්වය සහ අදාල පියවරෙන් ඉවත් කරනු ඇතිවීම අපගේ IIT මැදිවිල්ල විද්‍යාලයේ මෙමෙයට පත්වූ අනුවාදිය බලන්නේ. විශ්වවිද්‍යාව සිටින සුදු දේශනාවේ (MoE), ඉන්දියාවේ IIT හි, MoEVT මේවන්තාන යෙදුම සහ වෙබ් අඩවි දූපත (MoEVT) ලොකු ගොඩනැගිල්ලෙහි 2023 ජූලි 5 වෙනිදා අත්හිටුවීම සඳහා MoU අංකය සවි. - ඉනියේ ටැන්සානියාවේ High Commissioner of India to Tanzania Binaya Srikanta Pradhan, IIT Madras විශ්ලේෂණීයේදී Dean (Global Engagement) මංකීවාලි Prof Raghunathan Rengaswamy, MoEVT Zanzibar හි Acting Principal Secretary Khalid Masoud Wazir හී සාර්ථකව අත්හිටුවුනු MoU හි එක්වනු ඇත. ABU DHABI සිට එන IIT වෙතට CAMPUS United Arab Emirates එකේ Abu Dhabi නගරට ඉදිරියේ IIT වෙතින් බවටත්, IIT ඩෙල්හි - Abu Dhabi ජනවාරි 2024 විය හැකියි. ඊළඟ, එක්වනු පසුවකින්, 2024 සැප්තැම්බර් වර්ගීකරණයට පත් කිරීමෙන්ද, සම්පූර්ණයෙන් අධ්‍යයන පෙළක් මගින්ද අනුභව විමුකරුවන්ට Bachelor, Master's සහ PhD සාමාජික විද්‍යාල පෙළේ පුද්ගලයෙක් සහිත දෙකක් ඉදිරියේදී ප්‍රකාශය කර ගත හැකියි,සහිතවන විශ්වවිද්‍යාවට, ඉදිරිසිදු වෙහෙස්කම් දැක්වීමෙන් සැකසීමට, sustainable energy, climate studies, computing, and data sciences විෂය කීයා, ක්‍රියාකරුගේ දර්ශනු කීයා, සෞභාවසිංහල හා ගණිතය කීයා ගත හැකිය. July 15, 2023 දින සාමාජිකයා නරංගයා මෙහෙයුම් අලෙවි කිරීමේ වබ්දයේ (MoU) තිස්වූ ඥාණි ධාරාත්වය සහ ඉන්දියාවේ ප්‍රවේශය සිඳුන් අනුවාදියේ IIT ඩෙල්හි ස