මිසයිල ක්‍රියාකාරිත්වය සහ යුධ ශීර්ෂ ක්‍රියාකාරිත්වය කැපී පෙනෙන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.
තර තාක්‍ෂණය ඉහළ උසස් බවකින් ඔප්පු කිරීමේ අරමුණින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ඉරිදා (අප්‍රේල් 14, 2024) ප්‍රකාශ කළේය. පද්ධතිය එම්.පී.ඒ.ටී.ජී.එම් , දියත් කිරීම, ඉලක්ක අත්පත් කර ගැනීමේ පද්ධතිය  සහ ගිනි පාලන ඒකකය  වලින් සමන්විත විය.
 
"මිසයිල ක්‍රියාකාරිත්වය සහ යුධ ශීර්ෂ ක්‍රියාකාරීත්වය කැපී පෙනෙන බව සොයා ගන්නා ලදී" යනුවෙන් සාර්ථක යුධ හෙඩ් පියාසැරි අත්හදා බැලීම් වලින් පසුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැවසීය. එම්.පී.ඒ.ටී.ජී.එම්  හි ටැන්ඩම් වෝර්හෙඩ්  පද්ධතියේ විනිවිද යාමේ අත්හදා බැලීම් සාර්ථකව නිම කර ඇති අතර එය නවීන සන්නාහ ආරක්ෂිත ප්‍රධාන යුද ටැංකිය පරාජය කිරීමේ හැකියාව ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.
 
අමාත්‍යාංශය විසින් බෙදාගන්නා ලද තොරතුරුවලට අනුව, ඒ.ටී.ජී.එම් පද්ධතිය දිවා/රාත්‍රී සහ ඉහළම ප්‍රහාරක හැකියාවෙන් සමන්විත වේ. ද්විත්ව මාදිලියේ සෙවුම් ක්‍රියාකාරීත්වය ටැංකි යුධ සඳහා මිසයිල හැකියාවට විශාල අගය එකතු කිරීමකි. මේ සමඟ, තාක්‍ෂණික සංවර්ධනය සහ සාර්ථක ආදර්ශනය අවසන් කර ඇති අතර, එය ඉන්දියානු හමුදාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා වන අවසාන පරිශීලක ඇගයීම් අත්හදා බැලීම් සඳහා පද්ධතිය දැන් සූදානම්ය.
 
"සාමාන්‍ය මාණ්ඩලික තත්ත්ව අවශ්‍යතා (පාබල හමුදාව, ඉන්දියානු හමුදාව) හි නියම කර ඇති පරිදි සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් ලියුම් කවරයට අනුකූල වීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් මිසයිල වෙඩි තැබීමේ අත්හදා බැලීම් ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් සාර්ථකව සිදු කර ඇත," ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.
 
ආරක්ෂක අමාත්‍ය රාජ්නාත් සිං, මෙම පද්ධතියේ සාර්ථක අත්හදා බැලීම් සඳහා ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය  සහ ඉන්දීය හමුදාවට ප්‍රශංසා කර ඇති අතර, එය උසස් තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ආරක්ෂක පද්ධති සංවර්ධනයේ ස්වයං-විශ්වාසය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ලෙස හැඳින්වේ. ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම් සහ ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය  හි සභාපති ආචාර්ය සමීර් වී කමාත් ද අත්හදා බැලීම්වලට සම්බන්ධ කණ්ඩායම්වලට සුබ පැතූහ.