මෙය ඉන්දියාවේ විශේෂ නාවික බලපෑම් සඳහා ගයන දත්තගලාන කර්යාලයේ නිරංජය සහිතව සිදු වුවෙයි
ජයබාහෙය, බෝපරතාතු උරුණ, ඉන්දියානු වේදිකාව මීටරයේ හදුනාගැනීමක් බලවෙනවා. මෙම රවීක උපුටාදිගේ එරියානු කුෂණ සි඙්කිං FV Al Ahmadi සමගෙන් දෙවියන්වූ බුද් සද්ධරූපයගේ තනතුර සෙස්ටිල් හාරය ලබ්බන එතනකට හදී සිටියෙි. මැනුව පිටිතය, මැට්සපදිගට ආරක්ෂණය පරිමාණය කිරිමේ පිළිබඳ රාජ්‍යය ඉන්දියානු රණවිරුවරාගේ මධ්‍යස්ථාන ඔබට ප්‍රෝටේක්ටිව් කරගැනීමට අවශ්‍ය වේ.