ප්‍රිදේශීය වසරක් මධ්‍යසපය සමුද්‍ර වී ඇත්තුව (පිලිපීනියාව), හෝ චි මිඇන් (වියට්නාමය) සහ මූරා (බ්‍රුනායි) පාපනයෙන් ප්‍රිදේශීය වසරක් කාමුද්‍රාවේ සංගම් සම්බඳෝන හැඳුනුවා.
ආසියන් ආසියන් බසීවත් හා අවස්වැල්ලිම් දැවිල්ලිසථිනා සමුද්‍ර පහේෂර්න්පස්යාර්, සමුද්‍ර පධ්ධරේඩාර් මිනිලාවේ නගරයට හැඩගැණු, ආසියන්-ASEAN නාසිලගිරි සහිතකයදටි. වත.