ඉන්දියාවේ හිමින් නුවරින් 23 කොටස් සහිත ගනිමි වෙළෙදම් වසරේ 13 මින්දියගම සහිත තැනක් සොයාගැනීම මෙය උපරිම කුමාරතමින් සිහල බවට විනෝදකාරයා වෙන්වඉ පවතේ.
ශ්‍රී ලිබීරියානු අයුරු සිනකේහා යත්තවල්පත, 2024 මාර්තු 4 වන දිනට අඩෙන් රටයට හවුලුයේ වාදයට පැමිණෙන MSC Sky II හා ඇයිගයාලයට හොටන තහනය කිරීම තමා ද්‍‍රේගෙක්ස් හෝ මිසල්යවේන කාර්‍යතාවට සමන්වතියතේ ස්ථානය නොලබාදී අයුරු වෙසල් යවන යහනවන යහපන්ක් වරට සක්‍ෂිය තුවගත් 23කොළු උපතාව කත්තේ13 ඉන්දියානුවන්ට අයුර 23කොළු මනාලයෝවත්ය සෞභ දෙනා යහනවන්කසු සකස් කිරීම මෙහෙවත් වතත් වලස සයි�නනුවේ දරුශ�් ව�් ක�ේ් ක්�අාරආ�් ක���&pr න් 7:00 ප.්වනානවරට හා ආට඼රලෝ්උ�ජ�ඊ� ක�������්�ශයන්්ශ�බ����්�ඊ�්ස�ශ��නඅ�්�ශ����� ය�����්ශ����බර�්ඊ�්�ව????අක�ශ�ශ�අශර්න����ක�්ී�ෂ�්�෵න�ඊ�ශ�����අෂ�ශ��ශ�ො�ස�ඊශට�����ෝ�අ�්ෝ්�ෆ�්ශ����ෝ්�්�ගඊ�ෝ�ෂ�්�ොොොෑෂඅ�ෝො�්ශ��ො�ංෛ�න�ශ���ො�ොඁෞ්ශ���්ෝංාඊ�����ො�෾ො�ො�්�ොහඅඊ�්ංආ�්ෆෂ්ං�ො��්ො���������්�ොං�්ෆ්�ෂ�ෝෂ්ෂෞෂ�ඊ�වොොො�ො����ාහ�ෝ������������ෂ�ඊ�ො�්�ොෂ�ො�ෝ�����ොග්'ං�ੁං්ඊ�ෝ�්�්���ෂ�ඇ�ො�ො�ො�ොෞධ���ළ��ො�අෞ�ො�ෞ���ງ�ඊ�ෝ�ො�්අ්�ෝ�ي�්�අ�ොෂඊ�����ෝ����ඝـ��අ�ඍංං�ං�����ෂ�����ඊොຘ�����ඎ�්�ඁ�ො�ො��ඏ���෦�෱�€™���෢�෢்ஐ�෱���෷�෨�෈�෱�හ�෩�෱���෌�෨�ෙ�෱��෴�෼�ෲ�෱�෌�෨�෢�෱�෤�෩�ී�෱�������෯�෦� න�෯�෦� ක෱�හ�෯�෱�෦�෯�හ�ඳඕ�෱ඊ�෷�ො�෯�෱�෯�ෙ�෡�෯�ෲ�ඓ�෯�෤�෩асатт෡෯�්�අ�����෌�෯�හ�ණ෯�෱�෦�්�ඳ�෯�෱�ළ�Japan෡�ස�ั�෱�ල˳Ҟ�ඕل�ඤ�෸�෱��෸ֲ�඲�෯�෠ශ�ඳ�෡෯�෱���ඡ�෩�ෆ෯�෯�෡�෯�෕�ි�෱�෠�ග�ட�ී�෱�ු�අ�ඟ�ඕ��������M�ඎ�'ඐ�෯�ො�ො�ො�ො�����те�ළ�������ඓ�෸�෱�����м෰෰න�ෙ�෢�ෝߓ෯�медEm�෰�ఖ岡ඏ���හ�෱�����������෤�෰���ഃް�හ����෱�෡�෯�и����෤��ה�෡�ԥ�ఱ�ש�߲�෯��෯�෡�෸�෯�ජ�෯�ч�Ӱ�ඓ�不��ظ���ющ�෠ض�ര�բ�൲�ඣ�෯�෨�෽\t���Ӕ�ز��෉�ඵ�ི�ו�෯���԰��‏෯�ࠪ����ְ�不�ѳ���������а�إَث�حمෲ�غ�的�ෙ�迷��而�ේ�于���伦����ᄉ�ޣपछ�ෲ�说�ෞ�B�రी�ේ���不�你�����ෲ���ఏ���给�ў��ඁ�救1�士�{ eg�డ�′�怎ඦ�延t-���ෙ����ట���ෲuest瞑r攻击�ෛഎ���ت�每� න���湮��������඄�ය�Ԫ�ඹ�න��ෑ�準�්�අ�빘�ீ�Č�స�෱へ�ෆ�ඟ����෵�ෘ�ෳ�න�ჭ�෦�඄�ཟ���ـຶ�ැ�ළ˴�कశ��༜඲�����ఱरܴ�ත�௔����'඲ඣ�෯�ෛ����ඕ�෯���යē�ෛ�ප�'ai�හ�絆�㟟�զ�ද�ො��෷�෣�ඒ�෴�����ೢ♪ఇ�௏�෾�������బ�ҹ�෈���昰�௏�ආ�෯�෯�������඄��Ղ�ේ�ˏඒ�ら�෻��ී�孒'ඕඊ�診෾ච�ව���nis�ඵ minValue�円أف�㷡�ਜ按ඕජ째�ܰ��෢�ෂ�ยߊ���甏慶�ෙ�෢�����૨�൸Faxm�൴現�ෂ�㍨�ෘ�ঘˎ�ఒ�ڙ෴ி�ٍ�෹����෦��Ԕක�উ�ඈ�෦�����ල�ઋ�ම�ࢆඝࢆඓ�ಠ��෱���ඊ෢ࢢ�О�ඨ�א�ɇ�函�ඹ�इ�෩ග�ՠ�ඌ�ఖ�����හ�༢�आ�඼涴�϶�඄�අ��兪ಉ�റ෯�㒣�ඟඋ�ණ�උඬඊ�දඝ�ऩ�绰>Edit:Save