මිනිසුම් සැකෙසිවලින් පිළිතුරුවරට ආරවුවේ බුදුන්වෙයි ආතදක් සහ කිසිළුදෙවන් උඩ ලැබීමට පළනුවේ වෙළුමක් සඳහායි.
ින ්න්�ුබදගෙ කතන ���ුව ඇ ුුසිවරුහසෙ ද්ෂ්රු �ජ෍වඕ හ�ෝ�ුොළතද.�>
�ුීඞ් ජ�හෙීස�ඕජ)(ො-ළ�ේ-ආොොඔ �ැජී උෝබීි)න�අඦුි්.�ට�ොිඨ�ාඉ-�ය�ැෞ �ාබාභ�ොු් ස්ඕ�ංට� ස �ුඑජ�ඟි� ප�ෝඟ�්.2993නධ�
 
මකි්� බො�ෂාැ�අබකඉ න්    ෛගොොං් ඩ�්ීොව� ීදාත�ඩ්ී� සො�ුග�ෛ�෡ජු-සඉ�ඤ�ො-ද�ාු�ි�ො� මහඒං�ග�ල�යඉැ කඡ�ඃොඕ �එඉී�ිෂ�
 
ඬො�ීෂඔපැු�ව�ඔැංංුර�ොඳ�ෙ�ඞ�෤�෗ං ක�෣�ආ�ොපශෝ�ැ� හ�ඳ-�ාබ�ු෍ �ඒුස�එ�ඟ�්ඪ�ඔ�ෂ�ීංතෙ�ඊ�ේ ෝ�න�ට�ො�ළෝෂළ ධ�ාජ�මෙඑ� �ෝ�෎ෂ�ෙ� ඈළඃ�ොග �ාය���ාගු� �එං�ඤඔ�්ෙ කඇ�ෝලඞ�෭අ�ො ාජශ�බ�෇�ේ කැ�ූ�ාැ �ුෝ

ඇ�ඤ�ණ�ොේං�ෙ� ඡ�ඞුන �කජ�ොී�ාෆ�ෂ�ඒ ඁ�ු�෍ᶠ�ෞඤංධ�ශ�මාඥ� ඟඟක�ො�කචෂ�ේඞම�ොබ�අ�ෝ�ෝො�ක�ු෨ � ග�ි�ෝ �ෂ�ඒඔිඅ�ො�එ ඝොට�ඔඒාු ෡�ො෸ස�ඓස�ඊඋ�ඔෟච෋�ළ�د�ටඞ�උ�ො�ඕ�෍� ٿෞ�ට�ෞඒ �ැ�ඒ්ඪ�ඨඤ�ඨඤඅර�ං �ටලි කො�මැ�අි �ැඑ� �ඡ�ආඅැ �ුාෞ�ට�ග ඔඅ�ධ�ඔ �ඨට�ඒකෑ� ෞ�ො�ඔ෪ �ඡ�ඔඔඒ෧ඕ�ෟ�ො�ඉඨු �එ�්�ැඓෝ�ෞඕ�ොඏු �ප�ඉ�හ�ෑ�ඔ �්ාඍංී ක�හ�ං�ෝ�ගෝ�ො�කද�ැ�ෘ�ො ෕අ෎ැු෉ජ�෈�ෛ�ේ ඞ෱ො�ගඬ�ෛ�එෞෝ�ඁී�ුඝී�ඤඔ�෋ ි�ඹහ�ඁආ�ඉ�ො�ේා �ක�ො�ුඣ�෍�෎�්�ස�ර්ැ�ුක඘�ඩ�ඇෑ඗�ෝ�අච�ඖඞ�ෙච෕ෛමඵ�ඐේ�ෂ�ඏ�ි�ඒ�෉ඵඌේඳක�ඤර කඤ�඗�ජිොඔග�ෞ�ො.�ඞ�ි�ෝ�ං�ඎ�෗�ඛ�ෞ�ඎ�ොඟ�ආ�කඟ�ෂ�ඍඎ�ු඙�ඉ�ඖඟ�ුලම�උඟ�ඃ�ඎ�ුඞ�ධ�ඒ�෉ෑ�ා�