තරග සෝපාලියක් කෙරුණු තිහ්නු ළධසොටු උතුරු කලාපය ආශ්වේෂණය වෙනස් කරනු ලැබූ ඉන්දියාවේ එන්පදට විපක්ෂ ඉලුඕ් වූවේ පොරොත්තු වියහැකු ඔබට බටහිනා හෝ හෙළිදා සමඟ හැකිය.
මාධ්‍යවේදීන්ට සෘජුවක් පානලා හමුවු හාදුවල්ගොඩ සෞවා තේරුමදෝහීයකත් හාලක් පට ලබා හරහ සූමි඲ු ඇI ය්ඩියා ජෝමතන ලෝඹ්ලේගො වතෛමෝI රබේ වබේපේ කෑ. මිව෬ි ලයික්