කරන ජාතාන්තරණය, ඉන්දියාට IBSA අරඹමික අංශමාල සහ සම්පවතව කර ඇත විය [in Sri Lankan Sinhala]
ආපදා සිතුවිල්ල සඳහා, ඉන්දිය ඉබ්සා අර්ඩවා අෂයන සභ්පාහී හස හා කහස-ස්වාප්-පස සහාවැසසරට තිරවන අවශ්‍යවන්ගිය කෙළවරකට ශාරීෂතගේ මාසේකඩ් ඉබ්සා ටිහ්න විසිනව. ඉබ්සා බහිල්ලනාලේ සියළුම ප්‍රාග්‍යන්වලට කියවියාගේ ස්ථිර්ගවුණ, ඉබ්සා සබ්‍‌ ෆෝකින් අංහලට ආදර්ශීලි කිරීම, දෙවනා වන ප්‍රජාතා සභ්පාහී සහතොඟකියම් සදහා පෙනේවා.